Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (61 - 80 av 1026)
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:965 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Hvilke signaler har statsråden gitt i sitt møte med sektoren hva gjelder å gjennomføre Stortingets vedtak, og hvordan planlegger statsråden å følge opp Stortingets vedtak om tosensorordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:964 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Landbruksministeren uttaler til Nationen 19.01 at det er EØS som hindrar at anna næringsliv enn landbruk kan få støtte frå Regjeringa for å avhjelpe vinterens høge straumprisar. Stiller finansministeren seg bak denne påstanden, og kan ministeren gjere greie for kva dialog regjeringa har hatt med ESA for å avklare det nasjonale handlingsrommet for å få på plass virkemiddel som kan hjelpe bedrifter som slit med høge straumprisar?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:963 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan utenriksministeren gi ei oversikt over kva ekspertgrupper og komitear under EU-kommisjonen Noreg har høve til å delta i, og kva grupper Noreg faktisk deltek i pr januar 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:962 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  18.1 ble det kjent at Olje- og energidepartementet tilbyr 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021. Samtidig har FN slått fast at klimagassutslippene i verden må halveres innen 2030. Innen 2050 må verden bli karbonnøytral. Når anslår statsråden at produksjonen kan starte på eventuelle funn som gjøres i TFO 2021 og hvor lenge anslår statsråden at produksjonen fra eventuelle funn vil pågå
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:961 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  I en artikkel i Romsdal Budstikke 19. januar i år fremkommer det at oppgaven med å overføre dokumenter og planer fra Statens vegvesen til Nye Veier AS for strekningen E136 Dombås-Vestnes ble stoppet i november 2021. Kan samferdselsministeren opplyse om hvorfor dette ble stoppet og hvilke vurderinger som ligger bak?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:960 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over antall klagesaker over nye snøscooterløyper som de ulike Statsforvalterne har behandlet siden liberaliseringen i 2015, samt hvor mange av klagesakene Statsforvalterne avslo og ga medhold i?
 • Skriftlig spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:959 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan finansministeren oppklare hva i EØS-regelverket som ikke tillater Norge å gi strømstøtte til små- og mellomstore bedrifter, om de har vurdert alternative måter å kompensere på, og om dette er noe regjeringen har vært i dialog med ESA om?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:958 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Justisministeren oppgir 26.11.21, i et svar på spørsmål fra undertegnede, at ureturnerbare asylsøkere ikke fikk lov til å arbeide verken før eller etter 2011. Det er kjent at det i 2011 ble opprettet minst 95 saker i Rogaland, men vi kan ikke se at det var noen slike saker før 2011. Hvilken straffesak er den første, eventuelt hvilket år er det første, der påtalemyndigheten anvender dagens lovfortolkning om at utlendingsloven er til hinder for at ureturnerbare asylsøkere arbeider hvitt mens de lever i Norge i påvente av retur?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:957 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Var finansdepartementet kjent med at var risiko for at de ureturnerbare asylsøkerne som var skattytere uten medlemskap i folketrygden uriktig var blitt trukket for trygdeavgift i skatteoppgjørene, da beslutningen om å inndra skattekortene fra dem ble tatt omkring 2010?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:956 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Besvart: 24.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Regjeringen har lenge varslet at de ønsker å sette ned en energikommisjon som skal bidra til å få strømprisene ned på sikt og sikre kraftoverskudd i fremtiden. Når vil kommisjonen nedsettes og når skal kommisjonens arbeid være ferdigstilt?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:955 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Besvart: 25.01.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Vil statsråden ta initiativ til en grundig konsekvensutredning av innføring av innleieforbud i byggebransjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:954 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Besvart: 25.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil regjeringen instruere ENOVA til å gjenoppta støtteordningen for etablering av fyllestasjoner for biogass, eller erstatte den bortfallende støtteordningen med andre virkemidler for kommuner og fylkeskommuner som er avhengig av å bygge ut infrastruktur for biogass?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:953 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Besvart: 24.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil samferdselsministeren avklare om MS Vetlefjord skal regnes som et samband hvor passasjerene skal få gratis ferge?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:987 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Deler statsråden den forrige regjeringens holdning til kreosot, vil han stå på samme standpunkt overfor EU og vil han, dersom EU fornyer godkjenningen, sørge for tiltak som vil redusere bruken av kreosot i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:952 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Har Norge gitt innspill til EU om sitt syn på utformingen av karbontoll-mekanismen CBAM som ivaretar interessene til norsk industri, og er innspillet gjort tilgjengelig for offentligheten og Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:951 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Er finansministeren enig i prinsippet om at verdier bør beskattes der verdiene skapes, og hvilket handlingsrom ser statsråden at vi har for å sikre at også utenlandske operatørselskap i Norge betaler selskapsskatt til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:950 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at han så raskt det lar seg gjøre vil se på løsninger som sikrer at mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke mister muligheten til å søke om bostøtte i de månedene de mottar tre utbetalinger av AAP?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:949 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Vil statsråden, slik hun selv etterlyste som stortingsrepresentant i juni 2021 ved skriftlig spørsmål til daværende statsråd, sørge for rask fremdrift for at landets kommuner kan ta i bruk spyttprøver slik som Trondheim kommune har gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:948 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Finansministeren anslo i desember i skriftlig svar til meg at strømutgifter i offentlig sektor samlet gikk fra 1,1 milliarder kroner i 2020 til 5,7 milliarder kroner i 2021. En økning på 418 %. Ministeren visste da at de skyhøye strømprisene ville ramme offentlig sektor hardt, og da selvfølgelig næringslivet også. Kan statsråden redegjøre for når det kommer støttetiltak for de høye strømprisene for hele næringslivet, og hvilke støttetiltak som kommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:947 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Besvart: 24.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kollsnes treng mer kraft raskt. Er statsråden tilfreds med framdriftsplanen for spennings oppgradering til Kollsnes som Statnett presenterte i KVU med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for Bergen og omland, jfr Høringsbrev ref.: 20/1588, og meiner statsråden at sjøkabel fra enten Samnanger eller Modalen nå bør vurderes i tillegg til luftspenn-alternativa Statnett har skissert i KVUen?