Stortinget - Møte torsdag den 22. april 2021

Dato: 22.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, sa

presidenten: Stortinget er då klar til å gå til votering og startar med dei resterande sakene frå tysdag 20. april, sakene nr. 9 og 10 på dagsorden nr. 69.

Votering i sak nr. 9, debattert 20. april 2021

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil (Innst. 337 S (2020–2021), jf. Dokument 8:121 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 9, tirsdag 20. april

Presidenten: Under debatten er det sett fram to forslag. Det er

 • forslag nr. 1, frå Kirsti Leirtrø på vegner av Arbeidarpartiet

 • forslag nr. 2, frå Bård Hoksrud på vegner av Framstegspartiet

Det vert votert over forslag nr. 2, frå Framstegspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at innehavere av førerkort klasse B også får førerrett for klasse A1. En forutsetning skal være minst 2 års førerrett klasse B, samt gjennomføring av kurs med teori og praktisk trening ved en trafikkskole.»

Votering:

Forslaget frå Framstegspartiet vart med 70 mot 15 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.02.16)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede om det bør bli enklere å få førerkort for lett motorsykkel når en har førerkort for bil. I en slik utredning må spørsmål knyttet til trafikksikkerhet, klimagassutslipp og andre vesentlige forhold vurderes nærmere.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Framstegspartiet har varsla at dei vil støtta forslaget subsidiært.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 45 mot 40 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.02.44)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:121 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil – vedtas ikke.

Presidenten: Framstegspartiet har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 70 mot 16 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.03.25)

Votering i sak nr. 10, debattert 20. april 2021

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Nils T. Bjørke om reform av finansiering av ferge- og hurtigbåttilbudet (Innst. 333 S (2020–2021), jf. Dokument 8:114 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 10, tirsdag 20. april

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt åtte forslag. Det er

 • forslag nr. 2, frå Kirsti Leirtrø, på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 1, frå Bård Hoksrud på vegner av Framstegspartiet og Senterpartiet

 • forslag nr. 3, frå Bård Hoksrud på vegner av Framstegspartiet

 • forslaga nr. 4–6, frå Siv Mossleth på vegner av Senterpartiet

 • forslaga nr. 7 og 8, frå Arne Nævra på vegner av Sosialistisk Venstreparti

Det vert votert over forslag nr. 8, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av kollektivtransport som buss, trikk, T-bane og tog, og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 79 mot 6 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.04.24)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 6, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre etterskuddsbetaling for AutoPASS for ferge, med et depositumsbeløp, lik ordningen med AutoPASS for bompenger.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 75 mot 10 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.05.02)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 5, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.»

Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 71 mot 14 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.05.27)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 3, frå Framstegspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 legge frem forslag om å gjøre alle riks- og fylkesveiferjer gratis, og kompensere fylkeskommunene tilsvarende inntektsbortfallet.»

Raudt har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Framstegspartiet vart med 69 mot 16 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.05.50)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 4, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Framstegspartiet har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 60 mot 25 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.06.16)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 7, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med gratis rutebåt og ferge for fastboende i samfunn uten veiforbindelse til fastlandet.»

Senterpartiet og Raudt har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 71 mot 14 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.06.39)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Framstegspartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan ferge- og hurtigbåttilbudet langs kysten kan sikres og forbedres.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Framstegspartiet og Senterpartiet vart med 59 mot 26 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.07.02)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 2, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette ned forskuddsbeløpet for innbetaling til AutoPASS for ferge til kr 1 100.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Senterpartiet har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 46 mot 39 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.07.45)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:114 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Nils T. Bjørke om reform av finansiering av ferge- og hurtigbåttilbudet – vedlegges protokollen.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Presidenten: Stortinget går då til votering over sakene nr. 1–3 på dagens kart.

Votering i sak nr. 1, debattert 22. april 2021

Innstilling fra næringskomiteen om Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring (Innst. 338 S (2020–2021), jf. Meld. St. 10 (2020–2021))

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt 20 forslag. Det er

 • forslaga nr. 1–4, frå Åsunn Lyngedal på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 5–8, frå Åsunn Lyngedal på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 9–12, frå Bengt Rune Strifeldt på vegner av Framstegspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 13 og 20, frå Åsunn Lyngedal på vegner av Arbeidarpartiet

 • forslaga nr. 14–19, frå Torgeir Knag Fylkesnes på vegner av Sosialistisk Venstreparti

Det vert votert over forslag nr. 18, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å innføre samme avgiftsfordel for elbåt som for elbil.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 80 mot 5 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.09.19)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 14, 15, 17 og 19, frå Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ekspertenhet med spisskompetanse på grønne offentlige innkjøp som skal bistå stat, kommuner og folkekommuner.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre krav til nullutslipp på alle korte strekninger til havs og null- eller lavutslipp på alle lengre strekninger.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå innfasing av nullutslippskriterier i nye offentlige anbud for fergesamband. Videre bes regjeringen foreslå innfasing av nullutslippskriterier i nye offentlige anbud for hurtigbåter og legge frem en plan for innfasing for henholdsvis nullutslipp og lavutslipp for øvrig skipsfart i nye offentlige anbud. Stortinget ber også regjeringen legge frem en plan for innføring av krav om nullutslipp og lavutslipp i øvrig skipsfart.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå en nasjonal havneplan for hvordan havnene skal rustes for å bidra til næringsutvikling og effektive grønne logistikkløsninger.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti vart med 79 mot 6 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.09.43)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 16, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede et nytt konsesjonssystem for cruiseskip, med strenge miljøkrav til seiling langs kyst og fjord, og krav til bruk av lokal mat og kompetanse. Konsesjoner skal gis med krav om lavutslipp og nullutslipp på sikt.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Raudt har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 79 mot 6 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.10.10)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 13, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en ekspertenhet innenfor maritim klima- og miljøteknologi og maritime anbud, som fylker og statlige etater kan dra nytte av i sine innkjøp av skip. Det bør vurderes om leverandørutviklingsprogrammet kan ta denne rollen. Enheten skal også ha som ansvar å utarbeide en «best practice» for anbud, der det eksempelvis vurderes om både bygging og drift bør inkluderes i samme anbud.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 58 mot 27 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.10.36)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 9–12, frå Framstegspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke tilskuddsordningen for norske sjøfolk ved å fjerne gjeldende tak/begrensninger i ordningen permanent.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for norske sjøfolk for å sikre nødvendig forutberegnelighet.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen forenkle tilskuddsordningen for norske sjøfolk ved å redusere antall tilskuddsmodeller fra åtte til tre modeller.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen arbeide for at også skip med transportoppdrag i nye havnæringer i norske farvann og på norsk sokkel bør omfattes av tilskuddsordningen for norske sjøfolk.»

Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Framstegspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 57 mot 28 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.11.34)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 5, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal sektoravtale mellom næringsliv, myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og øvrige deler av den maritime klyngen som sikrer at Norge bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for flytende havvind. Det skal settes et nasjonalt mål om minst 3 GW installert effekt innen 2030.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 55 mot 30 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.13.11)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 6–8, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke Statkrafts egenkapital for å bygge en grunninfrastruktur for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille krav til lavere utslipp fra offshoreflåten og fra fartøy som benyttes innenfor havbruk, inkludert underleverandører. Kravet må utformes slik at det sikrer trinnvis innfasing av beste tilgjengelige teknologi.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å stille strengere krav til rederier som mottar tilskudd gjennom tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, om å bidra med praksis i relevante utdanningsløp.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 54 mot 31 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.13.42)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 20, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis tillatelse til å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller å gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn for skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.»

Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 50 mot 35 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.14.10)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 1–4, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest følge opp anbefalingene fra partssammensatt maritimt utvalg, i rapport datert 19. mars 2021, og fremme forslag som slår fast prinsippet om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal legges til grunn for arbeid på norsk sokkel og i norsk farvann.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for de som har sitt arbeid om bord på forsynings-, beredskaps og ankerhåndteringsfartøyer knyttet til rettighetshavere, operatører og andre som deltar i virksomhet på norsk sokkel som omfattes av petroleumsloven.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen synliggjøre og bruke handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapningen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi for å sikre at offentlige byggeoppdrag innenfor maritim sektor i størst mulig grad havner hos norske verft.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 45 mot 40 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.15.01)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen sikre at den nye etaten Eksportfinansiering Norge får et utvidet mandat som i større grad kan bidra med finansiering av nye eksportmuligheter. Mandatet må blant annet legge til rette for å øke selskapets egenandel i prosjekter der dette er fornuftig.

II

Stortinget ber regjeringen opprette et statlig investeringsprogram for oppskalering av teknologier for maritim næring. Programmet skal bidra til å skape nye eksportmuligheter og -arbeidsplasser og utløse private investeringer.

III

Stortinget ber regjeringen forlenge byggelånsordningen med 50 pst. forskuddsgaranti for skip som ikke skal eksporteres.

IV

Stortinget ber regjeringen vurdere ordninger som kan bidra til grønn omstilling, eksempelvis en toppfinansieringsordning og en ordning for miljøvennlig resirkulering av offshoreskip og -rigger. Ordningene må utformes slik at de gir aktivitet i norsk verftsindustri.

V

Stortinget ber regjeringen utarbeide en likestillingsstrategi for den maritime næringen.

VI

Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for transport av gods eller passasjerer mellom norske havner, nærmere avgrenset mot skip i internasjonal fart.

VII

Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for passasjerskip i norske farvann som er i direkte konkurranse med kystruten, samt på cruise hvor Norge er hovedreisemålet, avgrenset mot skip i internasjonal cruisevirksomhet.

VIII

Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som utfører stasjonær virksomhet i norsk farvann, herunder hotellskip.

IX

Stortinget ber regjeringen foreslå at norske lønns- og arbeidsvilkår også bør legges til grunn for skip som betjener nye havnæringer i norske farvann, herunder fremtidige havnæringer som ikke er kjent.

X

Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å følge opp anbefalinger gitt av partssammensatt maritimt utvalg i rapport datert 19. mars 2021.

XI

Stortinget ber regjeringen fremme forslag som bidrar til at tilskuddsordningen for norske sjøfolk styrkes og blir mer forutsigbar gjennom lovfesting.

XII

Stortinget ber regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, plassert utenfor Osloregionen, som skal bistå kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører knyttet til ulike problemstillinger rundt offentlige anskaffelser, og vurdere hvordan handlingsrommet i ulike regelverk kan utnyttes. Enheten må blant annet ha kompetanse innenfor EØS-rettslige problemstillinger.

XIII

Stortinget ber regjeringen utrede handlingsrommet innenfor EØS-avtalen for å plassere offentlige oppdrag hos norske verft. Utredningen bør særlig se på norske krav til standarder for utforming, utstyr, arbeidsspråk, lærlinger og HMS, samt krav om lokalt nærvær eller responstid.

XIV

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en strategi for å fornye fiskeflåten, som utformes i samarbeid med næringen (etter modell av klimaavtalen med landbruket).

XV

Stortinget ber regjeringen sikre at det fylkeskommunale inntektssystemet kompenserer for merkostnaden ved å ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.

XVI

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en nasjonal plan for å gjøre land- og ladestrøm, hydrogen, ammoniakk og andre grønne drivstoff tilgjengelig.

XVII

Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å etablere et skoleskip i Nord-Norge.

XVIII

Meld. St. 10 (2020–2021) – Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det vert votert over I–IV og XIV–XVII.

Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 55 mot 30 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.16.45)

Presidenten: Det vert votert over V–XIII.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Presidenten: Det vert votert over XVIII.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 2, debattert 22. april 2021

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann (Innst. 342 S (2020–2021), jf. Dokument 8:138 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt fire forslag. Det er forslaga nr. 1–4, frå Bjørnar Moxnes på vegner av Raudt.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for lavutslippsturisme gjennom blant annet å sikre nattog-forbindelser til utlandet og gode kollektivtransportløsninger som tar turister til verdensarvfjordene.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Raudt vart med 83 mot 2 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.17.54)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:138 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann – vedtas ikke.

Presidenten: Det vert votert alternativt mellom tilrådinga og forslaga nr. 1–3, frå Raudt.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta forskriftsendringer som reverserer endringene i NIS-regelverket, slik at NIS-registrerte skip ikke lenger kan gå i cruisetrafikk langs norskekysten eller på Svalbard.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi kommuner muligheten til å kun tillate cruiseskip med norske lønns- og arbeidsvilkår i sine havner.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre krav til bruk av nullutslippsteknologi på alle cruiseskip i norsk territorialfarvann. Det gis unntak for NOR-registrerte skip, som skal være utslippsfrie i verdensarvfjordene fra 2026 og i hele Norges territorialfarvann i 2030.»

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaga frå Raudt vart tilrådinga vedteken med 82 mot 3 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.18.43)

Votering i sak nr. 3, debattert 22. april 2021

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Rigmor Aasrud, Torstein Tvedt Solberg, Kirsti Leirtrø og Nils Kristen Sandtrøen om rask og systematisk rekruttering for å sikre ungdom sommerjobb i landbruket (Innst. 340 S (2020–2021), jf. Dokument 8:145 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten har Nils Kristen Sandtrøen sett fram eit forslag på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for at Nav og faglagene i landbruket sammen utarbeider et systematisk opplegg rettet inn mot studenter og videregående skoler, som sikrer rekruttering og opplæring av ungdom til sommerjobber innenfor landbruket.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 45 mot 40 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.19.20)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert budsjett 2021 legge frem en ordning med tilskudd til planting av trær. Ordningen skal omfatte hele plantesesongen 2021 og utformes etter modell av ordningen i 2020 med et tilskudd på kr 1,50 per plante.

Presidenten: Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 54 mot 31 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.20.29)

Ein heldt fram med handsaminga av