Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 18 [14:25:24]

Referat

 • 1. (133) Statsministerens kontor melder at

 • 1. lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet) (Lovvedtak 3 (2018–2019))

 • 2. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 2 (2018–2019))

 • 3. lov om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet) (Lovvedtak 8 (2018–2019))

 • 4. lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.) (Lovvedtak 11 (2018–2019))

 • 5. lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) (Lovvedtak 10 (2018–2019))

 • – er sanksjonert under 14. desember 2018

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (134) Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog (Prop. 41 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (135) Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) (Prop. 40 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4. (136) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 (Meld. St. 11 (2018–2019))

 • 5. (137) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og Kjersti Toppe om å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming (Dokument 8:62 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (138) Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) (Prop. 37 L (2018–2019))

 • 7. (139) Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) (Prop. 38 L (2018–2019))

 • 8. (140) Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) (Prop. 39 L (2018–2019))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes næringskomiteen.

 • 9. (141) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen og Steinar Ness om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet (Dokument 8:61 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdig handsama. Forlangar nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.