Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Gisle Meininger Saudland, Espen Barth Eide og Lars Haltbrekken, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger det en søknad om velferdspermisjon for representanten Lene Westgaard-Halle i tiden fra og med 17. desember til og med 19. desember.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten, Renate Sølversen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Statsråd Bent Høie overbragte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).