Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, sa

presidenten: Stortinget er då klar til å gå til votering over dagens kart.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt 32 forslag. Det er

  • forslaga nr. 1–20, frå Ingvild Kjerkol på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslag nr. 21, frå Ingvild Kjerkol på vegner av Arbeidarpartiet og Senterpartiet

  • forslag nr. 22, frå Ingvild Kjerkol på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslaga nr. 23–25, frå Ingvild Kjerkol på vegner av Arbeidarpartiet

  • forslaga nr. 26 og 27, frå Kjersti Toppe på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslaga nr. 28 og 29, frå Sheida Sangtarash på vegner av Sosialistisk Venstreparti

  • forslaga nr. 30–32, frå Kjersti Toppe på vegner av Senterpartiet

Det vert votert over forslag nr. 32, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme sak om etablering av et nasjonalt pacemaker-register i Norge.»

Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 53 mot 48 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.20.34)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 31, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at arbeidet med elektronisk meldingsutveksling i kommunene blir videreført ved avvikling av statlige midler til KomUT, og at kommunene får tid til å omstille seg slik at dette arbeidet ikke stopper opp.»

Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 53 mot 48 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.20.54)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 30, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Helse Nord RHF gjennomgår og endrer sin praktisering av pasientreiseforskriften, særlig når det gjelder pasientens rett til å få dekket utgifter til drosje eller tilleggsutgifter ved bruk av bil bl.a. når manglende rutegående transport gjør det nødvendig. Ved valg av reisemåte må det brukes skjønn der det legges stor vekt på avstand, geografiske og trafikale forhold og total reisetid.»

Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 53 mot 49 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.21.15)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 28 og 29, frå Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ikke gjennomføre den foreslåtte overføringen av betaling for legemidler fra folketrygden til helseforetakene.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle innsatsstyrt finansiering i somatikken.»

Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti vart med 93 mot 9 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.21.35)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 27, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å avvikle konsernmodellen i helseforvaltningen.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 82 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.21.54)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 26, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede behovet for nasjonal produksjonskapasitet på vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 82 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.22.11)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 25, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fjerne begrensningen som gjør at helsesøstre og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 64 mot 38 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.22.29)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 24, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at manuellterapeutene inkluderes på lik linje med kiropraktorene i arbeidet med å etablere en femårig masterutdanning.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 71 mot 31 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.22.47)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 23, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen, gjennom styringen av helseforetakene, sikre at det ikke blir gjort betydelige endringer i den akuttmedisinske kjeden, i påvente av en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 71 mot 31 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.23.04)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 22, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede om de økte kostnadene for å oppnå autorisasjon medfører et samfunnsøkonomisk tap ved at helsepersonell utdannet i utlandet ikke benytter sin kompetanse og arbeidsressurser i vår felles helsetjeneste, og videre vurdere lønnsomheten av å redusere kostnadene for å oppnå autorisasjon.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 62 mot 38 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.23.21)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 21, frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen redusere andelen innsatsstyrt finansiering i somatikken til å utgjøre maksimalt 40 pst.»

Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet vart med 52 mot 49 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 14.23.42)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 1–20, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ for internasjonalt samarbeid for å sikre flest mulig tilgang på nye medisiner.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det i 2019 blir større aktivitetsvekst i psykisk helsevern og rus hver for seg enn i somatikken, og rapportere om utviklingen i revidert nasjonalbudsjett.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avstå fra å likestille utskrivningsklare pasienter med psykisk helse- og rusproblematikk med utskrivningsklare pasienter med somatiske helseplager, inntil en oppgave- og finansieringsløsning som kompenserer kommunene, er på plass.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med egen sak i statsbudsjettet for 2020 om hvordan antallet LIS1-stillinger skal økes fra 2020.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fastsette konkrete og målbare krav til høyere andel heltidsstillinger i helseforetakene.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle helseforetak har ordninger med egen vikarpool/bemanningsenheter med fast ansatte vikarer.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene som hovedregel ansetter folk i faste stillinger, for å sikre kompetanse og trygghet.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under krav i sikkerhetsloven om skjermingsverdig informasjon.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre pasientreiseforskriften sånn at det åpnes for å bruke sunn fornuft når pasienter trenger å reise, ikke minst gjennom å sørge for at reiser med drosje blir mulig når det åpenbart er det mest fornuftige eller rimelige alternativet, for pasienten og for hele samfunnet.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at spesialisthelsetjenesten unntas fra flate ostehøvelkutt i regjeringens budsjettforslag for 2020 – om regjeringen fortsetter med ABE-reformen.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen med sikte på å utvikle mer målrettede tiltak for effektivisering.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2020 avslutte bruken av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre en evaluering av Folkehelseinstituttets rammer sett opp mot ansvaret og oppgaver som pålegges.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre en fleksibilitet i tilbudet om dagaktivitetsplasser for hjemmeboende eldre til også å kunne gjelde andre grupper enn dem med påvist demensdiagnose eller som er til utredning for dette.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen lage et forslag til gjenetablering av ordningen med Den kulturelle spaserstokk, innrettet slik at alle eldre kan få tilgang på kulturelle opplevelser.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak i løpet av 2019 om hvordan alle medisinerstudenter kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme tiltak som sikrer en trygg legemiddelforsyning av essensielle legemidler til barn i Norge, eventuelt ved at det vurderes incentivordninger som kan fremme forskning på, samt utvikling og tilgjengelighet av, legemidler til barn, og informere Stortinget på egnet vis.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp vedtak nr. 473 av 13. februar 2018 i revidert nasjonalbudsjett 2019.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp vedtak nr. 471 av 13. februar 2018 i løpet av 2019.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en plan for gradvis opptrapping av antall utdanningsstillinger i allmennmedisin i løpet av 2019.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 53 mot 49 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 14.24.01)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
Rammeområde 15
(Helse)
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

240 961 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

468 181 000

70

Norsk Helsenett SF

140 526 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 866 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 762 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 897 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 115 000

71

Internasjonale organisasjoner

43 717 000

704

Helsearkivet

1

Driftsutgifter

38 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

46 000 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

74 021 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

336 375 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

9 762 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

150 098 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

93 013 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

130 477 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 568 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

49 485 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 836 000

70

Tilskudd

58 451 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 710 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

874 059 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

552 116 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

53 571 938 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

18 781 421 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 270 445 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 726 632 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

37 843 728 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 119 112 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 216 053 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

7 030 632 000

81

Protonsenter, kan overføres

96 723 000

82

Investeringslån, kan overføres

5 212 381 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

81 000 000

86

Driftskreditter

3 359 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

16 842 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

134 454 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1 245 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

6 341 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

71 349 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 993 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 784 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

85 612 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 141 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

48 000 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 212 918 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 421 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81 908 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

50 305 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

205 664 000

70

Advokatutgifter

39 327 000

71

Særskilte tilskudd

10 304 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

146 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 837 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

213 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 992 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 044 831 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

141 489 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 477 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

288 252 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 000 000

747

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

94 236 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 432 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 494 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

159 164 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

40 433 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

191 641 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10 125 000

61

Vertskommuner

934 778 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

347 998 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

4 213 357 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

876 900 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 482 840 000

67

Utviklingstiltak

70 227 000

68

Kompetanse og innovasjon

398 050 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

65 400 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 500 000

72

Landsbystiftelsen

81 007 000

73

Særlige omsorgsbehov

24 375 000

75

Andre kompetansetiltak

10 944 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

112 975 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

121 688 000

60

Forebyggende helsetjenester

453 458 000

61

Fengselshelsetjeneste

178 866 000

63

Allmennlegetjenester

210 723 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

88 196 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 048 000

73

Seksuell helse, kan overføres

56 600 000

74

Stiftelsen Amathea

24 569 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

108 523 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

456 180 000

62

Rusarbeid, kan overføres

477 360 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

164 385 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

402 142 000

73

Utviklingstiltak mv.

161 177 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 947 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

220 039 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 971 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

3 020 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

35 093 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

292 393 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

338 212 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

63 305 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

73 570 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 234 000

61

Tilskudd til kommuner

142 708 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 745 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 135 000 000

71

Psykologhjelp

323 000 000

72

Tannbehandling

2 318 320 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 024 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

9 310 800 000

71

Legeerklæringer

7 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 042 100 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 214 200 000

71

Egenandelstak 2

1 014 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

413 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 274 600 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 180 000 000

72

Jordmorhjelp

61 000 000

73

Kiropraktorbehandling

174 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

164 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

490 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

240 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

254 900 000

Totale utgifter

210 254 383 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter

200 097 000

3703

Internasjonalt samarbeid

2

Diverse inntekter

2 089 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

96 065 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 412 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

264 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

525 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

19 582 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

48 968 000

4

Gebyrinntekter

46 152 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

63 000 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81 908 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

6 602 000

50

Premie fra private

17 802 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 418 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

184 787 000

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

30 000 000

4

Registreringsgebyr

92 193 000

3747

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

19 831 000

4

Gebyrinntekter

9 151 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 558 000

Totale inntekter

1 713 615 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 2

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 2

kap. 710 post 21

kap. 3710 post 3

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 4

kap. 740 postene 1 og 21

kap. 3740 postene 2 og 4

kap. 740 post 1

kap. 5572 post 75

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 3

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 6

kap. 741 post 1

kap. 3741 postene 2 og 50

kap. 742 post 1

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 1

kap. 3710 post 3

kap. 745 postene 1 og 21

kap. 3745 post 2

kap. 745 post 1

kap. 3740 post 4

kap. 746 postene 1 og 21

kap. 3746 post 2

kap. 747 postene 1 og 21

kap. 3747 postene 2 og 4

kap. 748 post 1

kap. 3748 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 mill. kroner

IV
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

8 009,2 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

1 241,0 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

V
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019:

  • 1. aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

  • 2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Presidenten: Det vert fyrst votert over I og V.

Bak tilrådinga står Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti.

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 49 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.24.30)

Presidenten: Det vert votert over II, III og IV.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

209 000 000

fra kr 237 433 000 til kr 446 433 000

703

Internasjonalt samarbeid

71

Internasjonale organisasjoner, nedsettes med

13 500 000

fra kr 57 817 000 til kr 44 317 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

45 402 000

fra kr 316 007 000 til kr 270 605 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, nedsettes med

1 400 000

fra kr 149 653 000 til kr 148 253 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 100 000

fra kr 65 243 000 til kr 64 143 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

8 000 000

fra kr 18 587 000 til kr 10 587 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

27 540 000

fra kr 51 352 950 000 til kr 51 380 490 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

11 220 000

fra kr 18 096 961 000 til kr 18 108 181 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

7 140 000

fra kr 13 691 626 000 til kr 13 698 766 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

5 100 000

fra kr 12 247 647 000 til kr 12 252 747 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med

76 817 000

fra kr 36 062 556 000 til kr 36 139 373 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, nedsettes med

160 000 000

fra kr 3 059 988 000 til kr 2 899 988 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning, forhøyes med

240 000 000

fra kr 6 385 949 000 til kr 6 625 949 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med

19 000 000

fra kr 60 800 000 til kr 41 800 000

86

Driftskreditter, forhøyes med

450 000 000

fra kr 657 000 000 til kr 1 107 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

200 000

fra kr 16 749 000 til kr 16 549 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med

277 000

fra kr 1 812 000 til kr 1 535 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 58 764 000 til kr 65 764 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med

24 200 000

fra kr 83 199 000 til kr 107 399 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

71

Særskilte tilskudd, forhøyes med

14 500 000

fra kr 20 514 000 til kr 35 014 000

745

Folkehelseinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

59 902 000

fra kr 140 601 000 til kr 200 503 000

747

Statens strålevern

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

650 000

fra kr 17 670 000 til kr 18 320 000

748

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 135 281 000 til kr 133 881 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

01

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 20 283 000 til kr 18 283 000

761

Omsorgstjeneste

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, forhøyes med

8 900 000

fra kr 280 681 000 til kr 289 581 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, nedsettes med

52 800 000

fra kr 887 800 000 til kr 835 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, forhøyes med

37 133 000

fra kr 1 414 183 000 til kr 1 451 316 000

762

Primærhelsetjeneste

61

Fengselshelsetjeneste, nedsettes med

4 000 000

fra kr 174 718 000 til kr 170 718 000

781

Forsøk og utvikling mv.

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

5 000 000

fra kr 71 497 000 til kr 76 497 000

783

Personell

61

Tilskudd til kommuner, nedsettes med

3 100 000

fra kr 141 231 000 til kr 138 131 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, forhøyes med

35 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 2 015 000 000

71

Psykologhjelp, forhøyes med

2 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 302 000 000

72

Tannbehandling, nedsettes med

220 000 000

fra kr 2 410 000 000 til kr 2 190 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

13 000 000

fra kr 9 947 000 000 til kr 9 960 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med

10 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 1 970 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, nedsettes med

2 500 000

fra kr 5 152 500 000 til kr 5 150 000 000

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

25 000 000

fra kr 990 000 000 til kr 965 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

15 000 000

fra kr 390 000 000 til kr 405 000 000

70

Allmennlegehjelp, forhøyes med

54 000 000

fra kr 4 907 500 000 til kr 4 961 500 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med

53 500 000

fra kr 1 080 000 000 til kr 1 133 500 000

72

Jordmorhjelp, forhøyes med

1 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 61 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

2 000 000

fra kr 165 000 000 til kr 167 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, nedsettes med

7 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 154 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

8 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 14 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med

60 000 000

fra kr 460 000 000 til kr 400 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med

40 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 190 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, nedsettes med

15 000 000

fra kr 235 000 000 til kr 220 000 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

02

Diverse inntekter, forhøyes med

199 000 000

fra kr 71 394 000 til kr 270 394 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån, nedsettes med

5 300 000

fra kr 286 000 000 til kr 280 700 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007, forhøyes med

18 800 000

fra kr 632 000 000 til kr 650 800 000

3746

Statens legemiddelverk

04

Registreringsgebyr, nedsettes med

16 000 000

fra kr 80 539 000 til kr 64 539 000

3747

Statens strålevern

04

Gebyrinntekter, forhøyes med

650 000

fra kr 8 302 000 til kr 8 952 000

3748

Statens helsetilsyn

02

Diverse inntekter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 1 522 000 til kr 122 000

II
Fullmakt i forbindelse med eiendom i helseforetak

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet kan oppheve de begrensninger knyttet til salg og deling som er tinglyst på eiendommen gnr. 11, bnr. 89, som eies av Finnmarkssykehuset HF, i Alta kommune.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sakene nr. 3–17

Presidenten: Sakene nr. 3–17 er andre gongs handsaming av lovsaker og gjeld lovvedtaka 21 til og med 35.

Det ligg ikkje føre nokon forslag til merknad. Stortingets lovvedtak er dermed vedtekne ved andre gongs handsaming og vert å senda Kongen i samsvar med Grunnlova.