Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 35 (2018–2019), jf. Innst. 4 L (2018–2019) og Prop. 1 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 17 [14:11:48]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 35 (2018–2019), jf. Innst. 4 L (2018–2019) og Prop. 1 LS (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bede om ordet til sakene nr. 3–17.