Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 74 (2018–2019), jf. Innst. 312 L (2018–2019) og Prop. 79 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 27 [16:22:27]

Stortingets vedtak til lov om endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon) (Lovvedtak 74 (2018–2019), jf. Innst. 312 L (2018–2019) og Prop. 79 L (2018–2019))