Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 62 (2018–2019), jf. Innst. 305 L (2018–2019) og Prop. 53 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 15 [16:22:14]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) (Lovvedtak 62 (2018–2019), jf. Innst. 305 L (2018–2019) og Prop. 53 L (2018–2019))