Stortinget - Møte torsdag den 7. mars 2019

Dato: 07.03.2019
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Formalia

President: Nils T. Bjørke

Presidenten: Representantane Eirik Sivertsen og Willfred Nordlund, som har vore permitterte, har igjen teke sete.

Frå den innkalla vararepresentanten for Oslo, Kristoffer Robin Haug, ligg det føre søknad om fritak for å møta under representanten Une Bastholms permisjon, på grunn av sjukdom.

Frå Senterpartiets stortingsgruppe ligg det føre søknad om permisjon for representanten Sigbjørn Gjelsvik i tida frå og med 12. mars til og med 14. mars for å delta i møte i Den felles EØS-parlamentarikarkomiteen i Strasbourg.

Etter forslag frå presidenten vart samrøystes vedteke:

  1. Søknadene vert behandla straks og innvilga.

  2. Følgjande vararepresentantar vert innkalla for å møta i permisjonstida slik:

    • For Oslo: Hulda Holtvedt 7. mars og inntil vidare

    • For Akershus fylke: Martha Tærud 12.–14. mars

Presidenten: Hulda Holtvedt er til stades og vil ta sete.

Representanten Tellef Inge Mørland vil setja fram eit representantforslag.

Tellef Inge Mørland (A) []: På vegne av Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Elise Bjørnebekk-Waagen og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel.

Presidenten: Representanten Hulda Holtvedt vil setja fram eit representantforslag.

Hulda Holtvedt (MDG) []: På vegne av Miljøpartiet De Grønne og meg selv vil jeg framsette et forslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge.

Presidenten: Representanten Linda Hofstad Helleland vil setja fram eit representantforslag.

Linda C. Hofstad Helleland (H) []: Da har jeg et historisk forslag å legge frem på vegne av de fire regjeringspartiene. Det er en glede på vegne av stortingsrepresentantene Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen, Morten Wold, Silje Hjemdal, Grunde Almeland, Jorunn Gleditsch Lossius og meg selv å fremme forslag om straffeforfølgning av dem som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping, og stille krav til endringer i internasjonal idrett.

Presidenten: Representanten Siv Mossleth vil også setja fram eit representantforslag.

Siv Mossleth (Sp) []: På vegne av representantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen og meg selv vil jeg framsette et forslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk.

Presidenten: Forslaga vil verta behandla etter reglementet.