Innhold

11. Opprettinger og presiseringer av lovtekst

11.1 Skatteloven § 2-3 fjerde ledd

Sammendrag

Skatteloven § 2-3 fjerde ledd gir hjemmel for kildeskatt på pensjon mv. Bestemmelsen viser blant annet til skatteloven § 5-42 bokstav b.

Ved endringslov 20. desember 2019 nr. 94 ble skatteplikt og fradragsrett for regelmessig personlig understøttelse opphevet. Endringen innebar at tidligere § 5-42 bokstav a ble opphevet, og at tidligere bokstav b ble bokstav a.

Ved en inkurie er henvisningen i § 2-3 fjerde ledd ikke endret. Departementet foreslår at feilen rettes.

Departementet viser til forslag til endring i skatteloven § 2-3 fjerde ledd. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.2 Skatteforvaltningsloven § 2-13

Sammendrag

Skatteforvaltningsloven kapittel 2 slår fast hvem som er skattemyndighet etter loven. Etter skatteforvaltningsloven § 2-13 kan departementet gi forskrift om at andre organer enn de som er nevnt i lovens kapittel 2, kan utøve myndighet etter loven. I skatteforvaltningsforskriften kapittel 2 er det gitt regler om at fylkesmannen, Arbeids- og velferdsetaten, Garantikassen for fiskere, Statens vegvesen og tollregionen skal utøve myndighet etter loven i visse saker. Organene som får myndighet etter denne bestemmelsen, vil ikke være skattemyndigheter etter loven. Det kan være behov for å gjøre unntak fra skatteforvaltningslovens saksbehandlingsregler for å tilpasse regelverket til disse organenes saksbehandling. Departementet foreslår å endre skatteforvaltningsloven § 2-13 for å presisere at når et organ gis myndighet etter loven, kan det gis forskrift om hvilke saksbehandlingsregler som skal gjelde, herunder gjøres unntak fra skatteforvaltningslovens regler. Etter departementets oppfatning er dette i samsvar med det som var hensikten ved innføringen av bestemmelsen. Departementet legger til grunn at tollmyndighetene fremdeles skal følge skatteforvaltningsloven når de utøver myndighet etter loven.

Departementet viser til forslag til endring i skatteforvaltningsloven § 2-13. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.3 Skattebetalingsloven § 14-11 og § 16-41

Sammendrag

Med virkning fra 1. juli 2020 ble veibruksavgift på drivstoff endret til også å omfatte biodiesel, se Prop. 1 LS (2019–2020) og Innst. 3 S (2019–2020). Fra samme tidspunkt ble merkeordningen for mineralsk diesel som benyttes til annet enn veibruk, utvidet til også å omfatte biodiesel. Ordningen, som gir adgang til å etterberegne avgift ved urettmessig bruk av merket olje, er nærmere regulert i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

I skattebetalingsloven § 14-11 er det gitt regler om stansing av kjøretøy ved manglende betaling av motorvognavgifter, herunder avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje. Videre er det i skattebetalingsloven § 16-41 gitt regler om ansvar for bruker av motorkjøretøy ved urettmessig bruk av merket olje. Utvidelsen av veibruksavgiften gjør det nødvendig å oppdatere disse bestemmelsene til også å omfatte biodiesel.

Departementet viser til forslag til endringer i skattebetalingsloven § 14-11 og § 16-41. Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.4 Eigedomsskattelova § 4

Sammendrag

I brevet fra finansministeren av 30. oktober 2020 om korrigering av feil/unøyaktigheter i proposisjonen hitsettes fra side 2:

«I proposisjonsteksten foreslås her å tilføye ‘kraftanlegg’ i angivelsen av hvilke typer anlegg der ‘arbeidsmaskinar’ mv. skal inkluderes i skattegrunnlaget for eiendomsskatt. Forslaget er ment å være en oppretting av en feil, men beror på en misforståelse. Det vises her til at eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg er regulert i skatteloven kapittel 18, gjennom henvisning i eigedomsskattelova § 8 B-1. Disse reglene ble ikke endret i forbindelse med innføring av fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner. Det vil derfor være feil å endre regelen i eigedomsskattelova § 4. Jeg ber om at forslaget ikke vedtas.»

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

Komiteens flertall, alle unntatt Sosialistisk Venstreparti og Rødt, tilrår på denne bakgrunn ingen lovendring i eigedomsskattelova § 4.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til egne merknader om kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner under kapittel 12.3 i denne innstillingen.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt viser til merknader og forslag med bl.a. endringer i eigedomsskattelova § 4 i punkt 12.3 nedenfor i denne innstillingen.