Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2019

Dato: 12.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om omsorgspermisjon for representanten Tuva Moflag i perioden 12.–15. november.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Første vararepresentant for Akershus fylke, Mani Hussaini, innkalles for å møte under permisjonen i dagene 12.–14. november.

Presidenten: Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget datert 8. november 2019:

«Statsråd Monica Mæland overtar, i tillegg til de saker hun bestyrer i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, de saker statsråd Torbjørn Røe Isaksen bestyrer i Nærings- og fiskeridepartementet. Overtakelsen gjelder for den periode statsråd Røe Isaksen avvikler to ukers omsorgspermisjon. Statsministerens kontor vil sende Stortinget et brev når permisjonen starter.»

Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen.

– Det anses vedtatt.

Statsråd Iselin Nybø overbrakte 4 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Arild Grande vil fremsette et representantforslag.

Arild Grande (A) []: På vegne av representantene Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen, Magne Rommetveit og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om opprydding i innleieregelverket.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.