Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2019

Dato: 21.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Erlend Wiborg, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Representanten Marit Knutsdatter Strand vil fremsette et representantforslag.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) []: På vegne av representanten Bengt Fasteraune og meg selv vil jeg legge fram et representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres.

Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil fremsette to representantforslag.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: På vegner av representantane Lars Haltbrekken, Karin Andersen, Arne Nævra og meg sjølv har eg gleda av å setje fram eit representantforslag om framtidas oppdrettsnæring.

Og på vegner av meg sjølv har eg gleda av å leggje fram eit representantforslag om styrking av rekenæringa.

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette et representantforslag.

Per Olaf Lundteigen (Sp) []: På vegne av Kjersti Toppe, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Åslaug Sem-Jacobsen og meg sjøl vil jeg legge fram et representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbygginga i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten av landet.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Med hjemmel i forretningsordenens § 35 tredje ledd andre punktum vil presidenten foreslå at den kunngjorte dagsordenen for Stortingets møte i dag endres slik at ny sak nr. 2 blir redegjørelse av næringsministeren om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag – og det anses vedtatt.

Til behandling foreligger de saker som er oppført på endret dagsorden nr. 95.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.