Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2019

Dato: 21.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Før vi går til votering, vil statsråd Torbjørn Røe Isaksen overbringe 9 kgl. proposisjoner.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overbrakte 9 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 50 forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslag nr. 2, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslagene nr. 3–6, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslag nr. 7, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt

 • forslagene nr. 8–12, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslagene nr. 13 og 14, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 15–18, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslagene nr. 19–22, fra Solveig Skaugvoll Foss på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslagene nr. 23–26, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 27, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslag nr. 28, fra Solveig Skaugvoll Foss på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 29, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

 • forslagene nr. 30–34, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 35, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslagene nr. 36–44, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

 • forslagene nr. 45–49, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 50, fra Une Bastholm på vegne av Miljøpartiet De Grønne

Det voteres over forslag nr. 50, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen å flagge med regnbueflagget på statens bygninger der det er mulig i forbindelse med Pride-festivalen, og Stortinget vil selv gjøre det samme.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 91 mot 12 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.54.03)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 49, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av å likebehandle personer som er innlagt i psykiatriske sykehusavdelinger med personer som er innlagt i somatiske sykehusavdelinger, slik at begge pasientgrupper fritas for reduksjon i sine ytelser fra folketrygden. Regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte, med en vurdering av hel, eventuelt delvis likebehandling.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.54.24)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 48, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av reguleringsprinsippene for løpende pensjoner slik at pensjonister ved reguleringen av pensjon ikke taper kjøpekraft i år der lønnsmottakerne har positiv kjøpekraftsutvikling, og legge frem en sak om drøftingsretten i trygdeoppgjøret med vurderinger av hvilke muligheter for omprioriteringer som finnes innenfor dagens rammer for trygdeoppgjøret, og hvilke endringer som kan gjennomføres for at pensjonistenes organisasjoner gjennom drøftingsretten får økte muligheter til å påvirke prioriteringene innen de rammene trygdeoppgjøret setter.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 38 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.54.42)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 47, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at øremerkingen av 3 mill. kroner til Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) videreføres i budsjettet for 2019.»

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 48 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.55.01)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 46, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre forsøk med aktivitetsrett for alle sosialhjelpsmottakere hvor det også tilbys kvalitativt godt innhold som ruster den enkelte for arbeidslivet, og etablere en statlig støtteordning for slike forsøk i utvalgte kommuner. Forsøkene bør fortrinnsvis skje i kommuner som tilbyr kvalifiseringsprogram og kobles opp mot dette.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.55.19)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 45, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som klargjør arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.55.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 44, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang en uavhengig granskning av Politiets utlendingsenhets bruk av tvangsmidler i lys av tvangsretur av familier og mindreårige til Afghanistan.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 93 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.55.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 43, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Andøya flystasjon bevares som base for det norske forsvarets maritime overvåking, i lys av at ny informasjon tyder på at valget av Evenes som base for maritim overvåking ble fattet på sviktende grunnlag eller feilaktige forutsetninger.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 83 mot 20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.56.12)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 40–42, fra Rødt.

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen omdisponere den økte bevilgningen til det kapasitetsøkende motorveiprosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta, som vil øke en allerede høy bompengebelastning ytterligere, til kollektive utbyggingsprosjekter og jernbaneprosjekter.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at olje og gass funnet via letebrønnen Snadd Outer Outer/Black Vulture sørvest for Nornefeltet ved Helgelandskysten ikke utvinnes.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen av vindkraftparker i uberørt natur på land i Norge.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Rødt ble med 93 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.56.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 39, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance AB annulleres hvis ny operatør ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt og sikre forsvarlig drift og vedlikehold ved operatørbyttet 1. juli.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 55 mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.56.51)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 38, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen trekke tilbake sin vurdering av at konsesjonsbehandlingen for NorthConnect skal utsettes, og avslå konsesjonssøknaden.»

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 84 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.57.07)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 37, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å sikre at Ullevål-team, som er et tilbud til gravide og fødende med komplekse problemstillinger, som psykiske helsevansker, rus og/eller en vanskelig livssituasjon, ikke mister en av to jordmorstillinger, og at svangerskapsomsorgen og jordmorstillinger ikke blir fjernet fra ABC-enheten på Ullevål.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 82 mot 20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.57.25)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 36, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre bemanningen på fødeavdelingene og andre nødvendige tilbud for fødende kvinner i sommermånedene, med hensyn til at antallet fødsler ofte er høyere om sommeren enn ellers i året.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.57.43)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 33 og 34, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringa i samband med sak om regulering av pensjonar hausten 2019 føreslå endring av reguleringsprinsippa frå og med 2020 til faktisk gjennomsnitt av løns- og prisutvikling.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringa føreslå endring av AAP-ordninga slik at forlenging ut over tre år vert innvilga når den medisinske situasjonen for søkaren er uavklart. Vidare skal forlenging kunne innvilgast for ungdom under 25 år som har behov for meir arbeidstrening. Avgjerdsrett for vedtak og ev. forlenging av AAP-perioden må liggje hjå det lokale Nav-kontoret.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.58.02)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 31 og 32, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringa syte for at alle eventuelle kostnadsreduksjonar i prosjektet E39 Klett-Bårdshaug kjem bilistane til gode gjennom reduserte bompengar.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringa gå gjennom prosjektet E18 Vestkorridoren med sikte på monalege kostnadsreduksjonar og reduserte bompengar for bilistane.»

Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 90 mot 13 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.58.19)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 30, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa syte for at alle eventuelle kostnadsreduksjonar i prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet kjem bilistene til gode gjennom reduserte bompengar.»

Arbeiderpartiet og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 62 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.58.35)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 29, fra Rødt. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, økes med

7 000 000

fra kr 190 200 000 til kr 197 200 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, økes med

1 600 000

fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000

116

Internasjonale organisasjoner

70

Pliktige bidrag, reduseres med

40 000 000

fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med

250 000 000

fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med

380 000 000

fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, økes med

2 000 000

fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., reduseres med

2 000 000

fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000

140

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

10 294 000

fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70

Utvekslingsordninger, kan overføres, reduseres med

57 000 000

fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, reduseres med

532 000

fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres, reduseres med

8 800 000

fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000

152

Menneskerettigheter

70

Menneskerettigheter, kan overføres, økes med

1 000 000

fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000

159

Regionbevilgninger

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres, reduseres med

4 031 000

fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000

72

Afghanistan, kan overføres, reduseres med

24 000 000

fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000

75

Afrika, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000

77

Latin-Amerika, kan overføres, reduseres med

3 500 000

fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning, kan overføres, reduseres med

40 960 000

fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, økes med

2 000 000

fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres, reduseres med

75 000 000

fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000

71

Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, reduseres med

11 000 000

fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000

75

NORFUND – tapsavsetting, økes med

75 000 000

fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000

163

Klima, miljø og hav

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,

22 750 000

fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overføres, økes med

44 000 000

fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000

171

FNs utviklingsarbeid

72

Andre tilskudd (FN), kan overføres, reduseres med

500 000

fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

112 267 000

fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

889 000

fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

1 185 000

fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

20 000 000

fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, økes med

17 201 000

fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, økes med

3 828 000

fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000

74

Prosjekttilskudd, reduseres med

1 000 000

fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 1 177 918 000 til kr 1 202 918 000

71

Tilskudd til vitensentre, økes med

6 700 000

fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter, økes med

3 000 000

fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med

3 185 000

fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

12 568 000

fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 21, reduseres med

12 568 000

fra kr 12 568 000 til kr 0

251

22. juli-senteret

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

700 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, reduseres med

13 757 000

fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, økes med

5 000 000

fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter, reduseres med

500 000

fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med

6 880 000

fra kr 214 844 000 til kr 221 724 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, reduseres med

627 000

fra kr 35 632 559 000 til kr 35 631 932 000

70

Private høyskoler, økes med

9 000 000

fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, reduseres med

298 466 000

fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000

280

Felles enheter

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, økes med

20 500 000

fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000

51

UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, økes med

19 900 000

fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med

15 000 000

fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000

285

Norges forskningsråd

55

Virksomhetskostnader, reduseres med

21 500 000

fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, reduseres med

400 000

fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med

13 551 000

fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, økes med

134 082 000

fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000

75

UNESCO-kontingent, reduseres med

2 146 000

fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

2 861 000

fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

7 600 000

fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, økes med

85 600 000

fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

2 400 000

fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000

62

Kommunale innvandrertiltak, reduseres med

8 630 000

fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med

1 300 000

fra kr 134 953 000 til kr 133 653 000

73

Tilskudd, økes med

400 000

fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

18 700 000

fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

1 330 000

fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

105 000 000

fra kr 189 400 000 til kr 294 400 000

325

Allmenne kulturformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, reduseres med

100 000

fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000

73

Språkorganisasjoner, økes med

100 000

fra kr 26 790 000 til kr 26 890 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket, økes med

15 000 000

fra kr 1 747 630 000 til kr 1 762 630 000

334

Filmformål m.m.

1

Driftsutgifter, økes med

1 550 000

fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000

50

Filmfondet, reduseres med

1 550 000

fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med

330 000

fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

400 000

fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, økes med

1 000 000

fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000

70

Overføringer til private, økes med

1 300 000

fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, økes med

29 600 000

fra kr 2 540 629 000 til kr 2 570 229 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, reduseres med

3 862 000

fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 011 000

fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

146 663 000

fra kr 18 016 648 000 til kr 18 163 311 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

25 920 000

fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, økes med

2 811 000

fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, reduseres med

25 418 000

fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter, økes med

172 000 000

fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

1 250 000

fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, økes med

11 517 000

fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

1 400 000

fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

45 000 000

fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

456 769 000

fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

1 100 000

fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, økes med

15 600 000

fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, reduseres med

18 500 000

fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

103 000 000

fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter, økes med

1 400 000

fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, reduseres med

97 736 000

fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, økes med

639 000

fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter, økes med

10 200 000

fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning, reduseres med

3 000 000

fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, økes med

50 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter, økes med

23 415 000

fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, økes med

6 000 000

fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

12 500 000

fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med

184 713 000

fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, reduseres med

1 296 000

fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, økes med

45 372 000

fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, økes med

27 681 000

fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, reduseres med

9 115 000

fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60, økes med

9 149 000

fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med

9 141 000

fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med

7 000 000

fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, økes med

4 000 000

fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

930 000

fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000

23

Husleie for fellesareal m.m., reduseres med

2 800 000

fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

23

22. juli-senteret, reduseres med

700 000

fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

2 800 000

fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med

330 000 000

fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

62 000 000

fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter, økes med

1 450 000

fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, økes med

930 000

fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

500 000

fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000

541

IT-politikk

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70, reduseres med

500 000

fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter, reduseres med

9 900 000

fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

6 000 000

fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000

71

Bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv, økes med

13 000 000

fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

403 190 000

fra kr 131 519 299 000 til kr 131 922 489 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

56 000 000

fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, reduseres med

22 800 000

fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000

75

Etablering og tilpasning av bolig, økes med

117 500 000

fra kr 481 574 000 til kr 599 074 000

76

Utleieboliger, kan overføres, reduseres med

252 162 000

fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000

595

Statens kartverk

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, reduseres med

100 000 000

fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45, økes med

140 500 000

fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

70

Tilskudd, reduseres med

5 000 000

fra kr 36 730 000 til kr 31 730 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

35 140 000

fra kr 11 681 785 000 til kr 11 716 925 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

1 500 000

fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

717 000 000

fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, økes med

200 000 000

fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med

15 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, økes med

4 200 000 000

fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, økes med

15 000 000

fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, økes med

2 000 000

fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

15 000 000

fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 900 000

fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

12 400 000

fra kr 468 181 000 til kr 480 581 000

704

Helsearkivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

3 000 000

fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 000 000

fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

12 200 000

fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000

714

Folkehelse

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

2 600 000

fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, reduseres med

30 000 000

fra kr 874 059 000 til kr 844 059 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med

647 000 000

fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, økes med

227 000 000

fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, økes med

172 000 000

fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, økes med

154 000 000

fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, økes med

2 500 000

fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, reduseres med

111 500 000

fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000

86

Driftskreditter, reduseres med

1 200 000 000

fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

5 500 000

fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter, økes med

23 000 000

fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

600 000

fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter, økes med

5 083 000

fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter, økes med

5 250 000

fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 200 000

fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 500 000

fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000

761

Omsorgstjeneste

61

Vertskommuner, økes med

24 000 000

fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, økes med

39 825 000

fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, reduseres med

136 790 000

fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, økes med

39 200 000

fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000

73

Særlige omsorgsbehov, økes med

30 000 000

fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med

6 400 000

fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000

61

Fengselshelsetjeneste, økes med

283 000

fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med

10 600 000

fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres, reduseres med

3 600 000

fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

190 890 000

fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

82 000 000

fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71, økes med

5 400 000

fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, reduseres med

500 000

fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, økes med

10 500 000

fra kr 311 985 000 til kr 322 485 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, økes med

14 900 000

fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000

50

Forskning og utvikling, reduseres med

1 500 000

fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

4 100 000

fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, økes med

260 000 000

fra kr 3 841 242 000 til kr 4 101 242 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, økes med

54 000 000

fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1, reduseres med

64 000 000

fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, reduseres med

15 000 000

fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med

180 000

fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med

280 000

fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000

882

Kirkebygg og gravplasser

61

(Ny) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, bevilges med

20 000 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

6 000 000

fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, økes med

27 900 000

fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, reduseres med

1 500 000

fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, økes med

20 000 000

fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med

36 700 000

fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

6 500 000

fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter, økes med

1 194 000

fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000

22

Konkurranseklagenemnda, økes med

5 800 000

fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

5 750 000

fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

19 765 000

fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, økes med

25 146 000

fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, reduseres med

7 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000

922

Romvirksomhet

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med

4 300 000

fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000

71

Internasjonal romvirksomhet, økes med

6 700 000

fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000

73

EUs romprogrammer, reduseres med

124 630 000

fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 000 000

fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd, reduseres med

9 930 000

fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter, økes med

4 000 000

fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000

929

Institutt for energiteknikk

22

Sikring av atomanlegg, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000

51

Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900, post 22, økes med

114 000 000

fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter, økes med

4 500 000

fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

51

(Ny) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med

43 000 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med

35 000 000

fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000

71

(Ny) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med

20 000 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med

65 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med

2 600 000

fra kr 2 720 000 til kr 120 000

49

(Ny) Kjøp av fast eiendom, bevilges med

2 600 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, økes med

30 000 000

fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000

1142

Landbruksdirektoratet

77

(Ny) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, bevilges med

20 000 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, økes med

22 400 000

fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, økes med

525 000 000

fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000

1300

Samferdselsdepartementet

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., økes med

2 500 000

fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter, økes med

290 500 000

fra kr 4 334 900 000 til kr 4 625 400 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30, reduseres med

356 500 000

fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, reduseres med

110 000 000

fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, reduseres med

430 000 000

fra kr 1 631 400 000 til kr 1 201 400 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31, økes med

570 000 000

fra kr 12 555 200 000 til kr 13 125 200 000

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30, reduseres med

180 000 000

fra kr 1 043 400 000 til kr 863 400 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, økes med

200 000 000

fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000

1321

Nye Veier AS

70

Tilskudd til Nye Veier AS, reduseres med

40 000 000

fra kr 5 431 900 000 til kr 5 391 900 000

1330

Særskilte transporttiltak

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres, økes med

190 000 000

fra kr 1 532 000 000 til kr 1 722 000 000

64

Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler, kan overføres, økes med

150 000 000

fra kr 771 000 000 til kr 921 000 000

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

109 700 000

fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, reduseres med

5 200 000

fra kr 4 195 100 000 til kr 4 189 900 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, økes med

263 500 000

fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, reduseres med

471 000 000

fra kr 2 153 000 000 til kr 1 682 000 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, økes med

101 000 000

fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000

75

(Ny) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges med

60 000 000

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med

38 000 000

fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, reduseres med

25 200 000

fra kr 25 200 000 til kr 0

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, reduseres med

77 400 000

fra kr 77 400 000 til kr 0

1400

Klima- og miljødepartementet

71

Internasjonale organisasjoner, økes med

1 800 000

fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

21

Miljøovervåking, reduseres med

2 500 000

fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt, økes med

12 900 000

fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt, reduseres med

29 898 000

fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

5 112 000

fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, reduseres med

108 330 000

fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter, reduseres med

10 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning, reduseres med

85 992 000

fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, økes med

26 536 000

fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres, økes med

2 500 000

fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000

1428

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet, økes med

50 000 000

fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 067 000

fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

3 000 000

fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000

22

Bevaringsoppgaver, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 248 000

fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

1 786 000

fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd, økes med

1 989 000

fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 000 000

fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

6 330 000

fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

50 000 000

fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

12 200 000

fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, reduseres med

6 283 000

fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med

58 000 000

fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, økes med

3 800 000

fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

7 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000

70

Tilskudd, økes med

1 500 000

fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter, økes med

2 400 000

fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, økes med

800 000 000

fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

200 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

12 414 000 000

fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

39 822 000

fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning, reduseres med

48 779 000

fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, reduseres med

4 000 000

fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000

74

(Ny) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges med

172 000 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, reduseres med

100 000 000

fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

338 879 000

fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, økes med

284 173 000

fra kr 5 566 035 000 til kr 5 850 208 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

629 346 000

fra kr 4 389 630 000 til kr 5 018 976 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

222 975 000

fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, økes med

14 167 000

fra kr 1 394 798 000 til kr 1 408 965 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

17 807 000

fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, reduseres med

61 434 000

fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

26 200 000

fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, økes med

33 431 000

fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

152 889 000

fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45, reduseres med

100 000 000

fra kr 7 009 512 000 til kr 6 909 512 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47, økes med

100 000 000

fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, reduseres med

81 170 000

fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

44 639 000

fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, økes med

2 599 000

fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000

1840

CO2-håndtering

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med

150 000 000

fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med

20 000 000

fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

68 167 000

fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

435 443 000

fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, reduseres med

29 740 000

fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med

25 510 000

fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med

135 088 000

fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000

74

Tap på utlån, økes med

1 300 000

fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

6 479 000

fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

2 000 000

fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000

90

Nye lån, overslagsbevilgning, økes med

1 410 000 000

fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000

2421

Innovasjon Norge

80

(Ny) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med

3 200 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer, økes med

2 000 000 000

fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg, kan overføres,

22 000 000

fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med

200 000 000

fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-652 695 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

448 822 000

3 Avskrivninger

130 606 000

4 Renter av statens kapital

207 000

5 Til investeringsformål

55 645 000

Sum:

-17 415 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, reduseres med

694 000 000

fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

67 000 000

fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

7 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 053 000 000

fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, reduseres med

45 000 000

fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

230 000 000

fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med

23 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

19 700 000

fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000

76

Bidragsforskott, økes med

15 800 000

fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med

110 000 000

fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med

100 000 000

fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

53 500 000

fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, økes med

20 000 000

fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 990 000 000

fra kr 31 670 000 000 til kr 29 680 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

47 600 000

fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

35 000 000

fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med

1 540 000 000

fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, reduseres med

16 000 000

fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, reduseres med