Stortinget - Møte torsdag den 14. mars 2019

Dato: 14.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 183 S (2018–2019), jf. Prop. 45 LS (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 4 [12:28:55]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen (Innst. 183 S (2018–2019), jf. Prop. 45 LS (2018–2019))