Stortinget - Møte tirsdag den 12. februar 2019

Dato: 12.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Svein Harberg, Åshild Bruun-Gundersen, Himanshu Gulati, Abid Q. Raja, Per Olaf Lundteigen, Silje Hjemdal, Mona Fagerås, Olemic Thommessen, Ingrid Heggø, Åslaug Sem-Jacobsen, Kirsti Leirtrø og Tage Pettersen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Ketil Kjenseth om velferdspermisjon i tiden fra og med 12. februar til og med 20. februar

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Åsunn Lyngedal i tiden fra og med 13. februar til og med 15. februar for å delta i OECDs parlamentarikermøte i Paris

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik 13.–14. februar

    • For Oppland fylke: Ingjerd Thon Hagaseth 12.–20. februar

Statsråd Kjell-Børge Freiberg overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Harberg og Ingjerd Schou. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Harberg og Ingjerd Schou anses enstemmig valgt som settepresidenter for dagens møte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.