Stortinget - Møte tirsdag den 15. januar 2019

Dato: 15.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: De innkalte vararepresentanter, for Hordaland fylke Leif Audun Sande og for Oslo Camilla Strandskog, tar nå sete.

Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette to representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: På vegne av meg selv vil jeg framsette et forslag som handler om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet, og et forslag som handler om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Harberg. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Harberg er enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.