Stortinget - Møte tirsdag den 15. januar 2019

Dato: 15.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:23:53]

Referat

  • 1. (149) Statsministerens kontor melder at

    • 1. lov om endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter) (Lovvedtak 16 (2018–2019))

    • - er sanksjonert under 11. januar 2019

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (150) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete og Geir Adelsten Iversen om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge (Dokument 8:66 S (2018–2019))

Presidenten: Referatsak nr. 150 foreslås behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd e, som betyr at saken ikke tas opp til behandling.

Marit Arnstad har bedt om ordet.

Marit Arnstad (Sp) []: Når saken er tillatt fremmet for Stortinget, vil det etter Senterpartiets mening også være naturlig at den blir tatt opp til behandling og sendt til en komité. I motsetning til budsjettbehandlingen vil dette være en utmerket anledning til å ha en grundig gjennomgang av hele beredskapsspørsmålet i Nord-Norge. Senterpartiet vil derfor foreslå at denne saken blir behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd b.

Presidenten: Forslaget går på å bevare dagens antall helikoptre på ni på Bardufoss. Dette er i innhold likt forslag nr. 16 fra Arbeiderpartiet, som ble behandlet i forbindelse med utenriks- og forsvarskomiteens budsjett den 13. desember 2018, og er derfor å anse som behandlet tidligere og i samsvar med forretningsordenens § 38 femte ledd. Det er derfor forslaget ikke bør tas til behandling.

Presidenten opprettholder derfor forslaget om at referatsaken behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd e, som er ikke å ta saken til behandling. Det voteres alternativt mellom presidentens forslag og forslaget fra Senterpartiet om at saken blir behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd b.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Senterpartiet ble presidentens forslag bifalt med 80 mot 18 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.26.06)

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det kan presidenten ikke se, og møtet er hevet.