Innhald

13. Andre lovforslag og merknader

13.1 Maksimalt fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettforliket mellom de fire partiene og enigheten om å øke det maksimale fradraget ved gaver til frivillige organisasjoner opp til 50 000 kroner.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«I

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 6-50 femte ledd skal lyde:

(5) Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf med til sammen 50 000 kroner årlig.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet støtter forslaget om å øke det maksimale fradraget ved gaver til frivillige organisasjoner opp til 50 000 kroner.

13.2 Arbeidsgiveravgift – frivillige organisasjoner

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettforliket og enigheten om å øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift. I enigheten foreslås det å øke denne grensen til 800 000 kroner per organisasjon og 80 000 per ansatt.

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, fremmer følgende forslag:

«Forslag til lov om endringer i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 23-2 åttende ledd annet punktum skal lyde:

Fritaket etter første punktum gjelder bare dersom institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter er opp til 800 000 kroner, og bare for lønnsutbetalinger opp til 80 000 kroner per ansatt.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.»

13.3 Individuell pensjonssparing (IPS)

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt viser til at IPS er en ordning der en kan sette av inntil 40 000 kroner per år til pensjon og få skattefradrag for dette. De som sparer hele beløpet, kan få redusert skatt med inntil 9 200 kroner. Disse medlemmer mener slike skattefavoriserte spareprodukt er en ytterligere favorisering av dem som har god råd. De som ikke har råd til å spare til pensjon fra egen lomme, har heller ikke mulighet til å benytte seg av denne ordningen. Ordningen bidrar derfor til at forskjellen mellom folk også øker når vi blir eldre. I tillegg svekker ordningen andre institusjonaliserte pensjonsordninger.

Disse medlemmer foreslår derfor at ordningen avvikles.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å reversere økningen i IPS som ble vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2017.