Representantforslag om bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge

Dokument 8:243 S (2017-2018), Innst. 156 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Per Espen Stoknes Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 05.02.2019 Innst. 156 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne om bedre samordning av kommunale tilbud til volds- og overgrepsutsatte unge, for å tydeliggjøre kommunenes plikt til å gi utsatte barn nødvendig hjelp og støtte. Forslaget fikk ikke flertall. Det er enighet om at hjelpetilbudet må være godt koordinert og at det bør være én instans som har det overordnede ansvaret for å følge opp barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Regjeringspartiene viser til at regjeringen har satt i verk utredninger og tiltak for å oppnå bedre samordning, og støtter på denne bakgrunn ikke forslagene. Arbeiderpartiet og SV mener barn og unges rett til samordnede tjenester bør sikres bedre gjennom en lovfesting. Dette fikk ikke flertall. Heller ikke Senterpartiets forslag om å lovfeste en plikt for kommunene til å utpeke en instans som har ansvaret for samordning, ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2019

   Behandla i Stortinget: 14.02.2019