Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

D

 • daddelvedtak (kritikkvedtak)

  (daddelvotum) den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Kalles også kritikkvedtak.
 • dagsorden

  liste over de sakene som skal behandles på et møte.
 • debatt

  nesten alle saker som behandles i Stortinget blir diskutert i salen før en eventuell avstemning. Vanligvis er det komiteen som har behandlet saken, og vedkommende statsråd, som deltar i debatten. Det skrives referat fra alle debattene.
 • delegere

  overføre eller overdra myndighet, vanligvis fra ett offentlig organ til et annet (for eksempel fra Stortinget til regjeringen eller departementene).
 • demokrati (folkestyre)

  representativt demokrati: folket velger representanter som handler på vegne av folket, og dermed ivaretar velgernes interesser og står til rette for sine velgere ved neste valg. Direkte demokrati: folket kan gjennom valg ta stilling til konkrete saker, som i folkeavstemninger.
 • departement

  sentral administrasjon av et fagområde (for eksempel Finansdepartementet), ledes av en statsråd.
 • direktorat

  forvaltningsorgan med en direktør som sjef; en del av statsadministrasjonen; underlagt et departement. Det finnes to hovedtyper: 1) Direktorater som avgjør saker dels på selvstendig og dels på statsrådens ansvar, og 2) direktorater som tar de fleste avgjørelser selvstendig og på eget ansvar.
 • dobbeltstemme

  ved stemmelikhet avgjør presidentens dobbeltstemme. Ellers deltar presidenten i voteringen etter samme regler som de andre representantene.
 • dokument (dok.)

  betegnelse på en serie med publikasjoner som blir behandlet i Stortinget. Representantens egne forslag til saker blir lagt frem som dokumenter. Riksrevisjonen legger også frem sine saker til Stortinget som dokumenter.
 • drøftinger (forhandlinger)

  samtaler/diskusjoner. I Stortinget er det ofte drøftinger mellom partiene om ulike politiske spørsmål, blant annet for å forsøke å danne flertall for politiske alternativer i fagkomiteene.