Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.02.2021 Innst. 231 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å forlenge særlige tiltak innenfor permitteringsordningen, dagpengeordningen og ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering og den tilsvarende perioden permitterte kan få dagpenger er vedtatt til 1. oktober 2021. Retten til dagpenger ut over maksimal stønadsperiode er vedtatt forlenget, samt å videreføre den forhøyede kompensasjonsgraden for dagpenger til og med 30. juni 2021. Arbeidsledige som har brukt opp perioden med dagpenger etter 31. oktober 2020, gis en fortsatt dagpengerett. Den særlige dagpengeordningen for lærlinger videreføres til og med 30. juni 2021. Det samme gjelder kompensasjonsytelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det vises til Innst. 232 S (2020-2021) der Prop. 72 LS (2020-2021), Prop. 75 S (2020-2021) og Prop. 79 S (2020-2021) kapitler under arbeids- og sosialdepartementet er behandlet i en felles innstilling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.02.2021