Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar

Prop. 87 S (2017-2018), Innst. 380 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 380 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om en rekke saker under Samferdselsdepartementet. Under luftfartsformål er det gitt orienteringer om ADQ-forordningen og om Fagernes lufthavn. Under vegformål er det orientert om kostnads- og styringsramme for E6 Skarvbergtunnelen. . Videre er det orientert om kostnadsøkning på rv 23 Dagslett - Linnes, om justering av porteføljen til Nye Veier AS, og om tidspunkt for rushtidstakster i Bypakke Bergen. Videre er det orientert om at det er inngått avtaler for levering av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen - Kirkenes (Kystruten). Under kystforvaltning er det orientert om det videre arbeidet med U-864 ved Fedje. Under post og telekommunikasjoner er det orientert om innretningen på bredbåndstilskuddsordningen. Videre er det gjort greie for regjeringens oppfølging av tre anmodingsvedtak, Stortinget har vedtatt å gi Samferdselsdepartementet lov til å starte opp arbeidet på E6 Skarvbergtunnelen, innenfor en kostnadsramme på 898 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2018