Løse forslag til saken

Prop. 87 S (2017-2018), Innst. 380 S (2017-2018)

Forslag nr. 3 fra Grøvan, Hans Fredrik på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen påse at den tekniske og operative status på Fagernes lufthavn Leirin forblir uendret og opprettholdes på samme nivå som nå i inntil tre år etter at flyplassen er stengt og frem til lokale interesser er i posisjon til å overta, slik at en overtakelse og gjenåpning av lufthavnen i regi av en lokal driver, ikke vanskeliggjøres.

Forslag nr. 4 fra Nævra, Arne på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen så snart det er praktisk mulig ferdigstille planene for riksveg 23 på hele strekningen mellom Dagslett og E18. Videre planlegging må skje med utgangspunkt i tverrpolitisk vedtak fattet av Lier kommune, det såkalte Vikeralternativet med lang tunnel, og slik at planleggingstiden kan kortes betydelig ned.