Voteringsoversikt for sak:

Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:45:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:46:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:46:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:47:59)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:48:26)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en proposisjon om en rekke saker under Samferdselsdepartementet. Under luftfartsformål er det gitt orienteringer om ADQ-forordningen og om Fagernes lufthavn. Under vegformål er det orientert om kostnads- og styringsramme for E6 Skarvbergtunnelen. . Videre er det orientert om kostnadsøkning på rv 23 Dagslett - Linnes, om justering av porteføljen til Nye Veier AS, og om tidspunkt for rushtidstakster i Bypakke Bergen. Videre er det orientert om at det er inngått avtaler for levering av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen - Kirkenes (Kystruten). Under kystforvaltning er det orientert om det videre arbeidet med U-864 ved Fedje. Under post og telekommunikasjoner er det orientert om innretningen på bredbåndstilskuddsordningen. Videre er det gjort greie for regjeringens oppfølging av tre anmodingsvedtak, Stortinget har vedtatt å gi Samferdselsdepartementet lov til å starte opp arbeidet på E6 Skarvbergtunnelen, innenfor en kostnadsramme på 898 mill. kroner.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger