Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dokument 16 (2011-2012), Innst. 169 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2012 Innst. 169 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven. Komiteen viser i sin innstillling til at den som komité ikke har kunnet fremsette grunnlovsforslag på bakgrunn av forslagene i Dokument 16, men at det i Dokument 12 (2011-2012) er fremsatt til sammen ti forslag om grunnlovfesting av menneskrettigheter, som er basert på forslagene i Dokument 16, supplert med faglige innspill fra eksterne aktører og tidligere fremsatte grunnlovsforslag. De fleste forslagene er fremmet i flere alternativer. Samtlige av forslagene fra Menneskerettighetsutvalget er formelt fremsatt av en tverrpolitisk gruppe representanter. Det er imidlertid presisert at det ikke er gitt at alle forslagsstillerne stiller seg bak samtlige bestemmelser eller alternativer. Grunnlovsforslagene som er fremsatt, vil bli behandlet av det neste Stortinget i løpet av de tre første sesjonene i valgperioden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2013