Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV)

Dokument 12:30 (2011-2012), Innst. 186 S (2013-2014) unntatt romertallene X og XXIV

Merknad

Høringen gjelder også behandlingen av Dokument 12:31 (2011-2012) og de øvrige forslagene om menneskerettigheter som er fremmet (grunnlovsforslag 8, 14, 15, 16, 24, 32-36)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.05.2014 Innst. 186 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter. Grunnloven har fått et nytt kapittel E om menneskerettigheter. Den innledende bestemmelsen (§ 92) lyder: "statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter". De nye bestemmelsene omfatter rett til liv og forbud mot dødsstraff (§ 93), likhetsprinsippet og ikke-diskrimineringsprinsippet (§ 98), personvern og personopplysningsvern (§ 102) og barns rettigheter (§ 104). Det ble også vedtatt nye og/eller utdypende bestemmelser om frihetsvern (§ 94), rettferdig rettergang og uavhengige domstoler (§ 95), vern på strafferettens område, herunder lovskrav og uskyldspresumsjon (§ 96), forenings- og forsamlingsfrihet (§ 101) og bevegelsesfrihet (§ 106). I tillegg ble legalitetsprinsippet grunnlovfestet (§ 113). Behandlingen av forslaget til ny § 114 om domstolenes prøvingsrett er utsatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2014