Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (romertallene X og XXIV)

Dokument 12:30 (2011-2012) romertallene X og XXIV, Innst. 263 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.05.2015 Innst. 263 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ved Stortingets behandling 1. juni 2015 ble det med 150 mot 17 stemmer vedtatt en ny § 89 i Grunnloven om domstolenes prøvingsrett. Bestemmelsen er en kodifisering av domstolenes rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven. Ved voteringen stemte Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mot. Forslag om et nytt tredje ledd i Grunnloven § 96 om forbud mot dobbelstraff, ble av et enstemmig storting ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2015