Grunnlovsforslag om rett til asyl

Dokument 12:14 (2011-2012), Innst. 184 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.05.2014 Innst. 184 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å grunnlovfeste retten til å søke asyl. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget og begrunnet dette med at det er behov for å gi retten til å søke asyl et sterkere vern, og at denne rettigheten bør lovfestes på et høyere nivå enn dagens utlendingslov. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemte i mot en grunnlovfesting. Disse partiene har i innstillingen støttet seg til argumentasjonen til Menneskerettighetsutvalget (Dokument 16 (2011-2012)), som påpekte at det er vanskelig å regulere retten til asyl i Grunnloven - blant annet fordi en detaljert regulering i Grunnloven vil gjøre asylretten lite fleksibel. Forslaget fikk ikke nødvendig flertall, og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2014