Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion)

Dokument 12:15 (2011-2012), Innst. 185 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.05.2014 Innst. 185 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om en tilføyelse i Grunnlovens ytringsfrihetsbestemmelse. Forslaget gikk ut på å inkludere ordet "religion" i Grunnloven § 100 tredje ledd første punktum, slik at det eksplisitt skulle fremkomme at alle har rett til å ytre seg fritt om religion. Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget og argumenterte i innstillingen for at religion har stor betydning for mange mennesker, at religiøse institusjoner kan ha særlig stor innflytelse på enkeltindivider, og at det derfor er ekstra viktig at Grunnloven spesifikt nevner at ytringsfriheten også gjelder på religionens område. De øvrige partiene ga i innstillingen uttrykk for at de også mener at ytringsfrihet er særlig viktig når det gjelder religion, men at dette allerede i gjeldende bestemmelse er omfattet av formuleringen "hvilken som helst annen gjenstand". Forslaget fikk ikke tilstrekkelig flertall, og ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2014