Skatte- og avgiftsopplegget 2008

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. O. nr. 1 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt endringer i bl.a. skatte- og avgiftslovgivningen. Endringene må i stor grad sees i sammenheng med de av Stortinget vedtatte budsjettrammer. Vedtakene samsvarer med ett unntak Regjeringens forslag, som har støtte i Odelstingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 29.11.2007

   Behandlet i Lagtinget: 06.12.2007