Stortinget - Møte torsdag den 4. juni 2020

Dato: 04.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 309 L (2019–2020), jf. Prop. 97 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 9 [13:07:20]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap) (Innst. 309 L (2019–2020), jf. Prop. 97 L (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det ikke bli gitt anledning til replikker, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Silje Hjemdal (FrP) [] (ordfører for saken): Takk til komiteen for godt samarbeid også i denne saken.

Regjeringen har lagt fram forslag til ordning med digital erklæring av farskap, og komiteen støtter forslaget. Med disse endringene er vi faktisk litt nærmere å innhente den digitale hverdagen.

Dagens ordning med fastsetting av farskap er tredelt. For de tilfeller der farskap ikke fastsettes automatisk, slik som det gjøres for barn født i ekteskap, medfører manuelle rutiner f.eks. byråkrati. Forslaget som ligger til behandling i dag, vil føre til forenkling og vil forhåpentligvis også gi stor effektivisering. Denne effektiviseringen er ment å komme de offentlige etatene til gode, men kanskje aller viktigst gjelder dette brukerne selv.

Det er samtidig på sin plass å påpeke at en slik digital erklæring av farskap ikke kan eller bør innføres i alle tilfeller. Dette er det godt gjort rede for i forslaget fra regjeringen, men også i komiteens innstilling.

Statsråd Ida Lindtveit Røse []: Når ektepar får barn, følger farskapet til barnet direkte av loven. For foreldre som ikke er gift, fastsettes farskap på andre måter. Det mest vanlige er at farskap etableres ved at mor oppgir hvem som er far, og at han erklærer farskapet skriftlig ved personlig frammøte, ofte i forbindelse med svangerskapskontroll eller på sykehuset rett etter fødselen. Dersom far ikke erklærer farskapet mens barnet er på vei, eller i forbindelse med fødselen, må han oppsøke et Nav-kontor eller et skattekontor senere.

For at det skal kunne tas i bruk en løsning som gjør at farskap kan erklæres digitalt, må barnelovens regel om erklæring av farskap gjøres teknologinøytral. Jeg foreslår derfor å endre barneloven slik at loven ikke skal være til hinder for at farskap kan erklæres digitalt. For noen tilfeller, bl.a. der barnet blir født i utlandet, opprettholdes dagens ordning, hvor far signerer på papir ved personlig frammøte.

Jeg er glad for at komiteen har sluttet seg til dette forslaget, som innebærer at farskap kan erklæres digitalt, og som setter brukeren i sentrum. Jeg vil også si meg enig med komiteen når den påpeker at skriftlig erklæring og digital erklæring må anses som like sikre for dette formålet.

Når det i dag vedtas en endring av barneloven, er det likevel bare første skritt på veien mot å tilby foreldrene en digital løsning. Det viktigste arbeidet gjenstår. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt i gang et arbeid med sikte på å utvikle tekniske løsninger for digitalisering av farskapserklæringen som skal tilbys til foreldrene. Skatteetaten vil etter planen utvikle funksjonalitet for mottak av farskapserklæring og registrering i folkeregisteret i løpet av 2021.

Dette forslaget til lovendring bidrar til å oppfylle regjeringens mål om mer tilgjengelige og digitaliserte offentlige tjenester. Utviklingen av den digitale løsningen vil ta utgangspunkt i brukernes behov og gi et enklere og mer tidsriktig tilbud til foreldrene. I tillegg vil det legge til rette for effektivisering i offentlige etater.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering, se voteringskapittel