Stortinget - Møte torsdag den 4. juni 2020 *

Dato: 04.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 320 L (2019–2020), jf. Prop. 55 L (2019–2020))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 11 [13:23:29]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) (Innst. 320 L (2019–2020), jf. Prop. 55 L (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det ikke bli gitt anledning til replikker, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Tage Pettersen (H) [] (ordfører for saken): La meg her starte med å takke komiteen for en rask og særdeles effektiv prosess. Innstillingen støttes av en samlet komité.

Begrunnelsen for å samle klagebehandlingstilbudet i Forbrukertilsynet er å legge til rette for mer effektiv klagebehandling og bedre samordning. I tillegg vil Forbrukerrådet med dette rendyrkes som en interesseorganisasjon for forbrukerne. I dag har Forbrukerrådet en dobbeltrolle: På den ene siden skal rådet være forbrukernes talerør og interesseorganisasjon, og på den andre siden skal det tilby nøytral mekling i klagesaker mellom forbrukere og næringsdrivende.

Begrunnelsen for sammenslåingen og flyttingen av klagebehandlingstilbudet til Forbrukertilsynet er nærmere behandlet i Meld. St. 25 for 2018–2019, Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital.

Komiteen merker seg at tolv høringsinstanser har kommet med realitetsuttalelser. Flertallet av disse slutter opp om de fleste av de foreslåtte endringene. Komiteen merker seg også at flertallet av høringsinstansene mener det er viktig med et organisatorisk skille mellom Forbrukertilsynets tilsyn og behandling av klagesaker.

Hovedpunktene i proposisjonen er

  • å sikre et organisatorisk skille mellom Forbrukertilsynets tilsyn og behandling av klagesaker

  • å lovfeste at Forbrukertilsynet er faglig uavhengig også ved behandling av forbrukerklager

  • En sammenslåing av meklingen og saksforberedelsene til Forbrukerklageutvalget i ett organ gir potensial for å oppnå en mer effektiv saksgang.

  • Lovforslaget foreslår å regulere hvilke sakstyper som Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget skal behandle, gjennom forskrift.

Forslaget til ny lov innebærer først og fremst rettstekniske endringer som følge av omorganiseringen. Beslutningen om å samle klagebehandlingen og forslaget om å fjerne unødvendige saksbehandlingskrav vil legge til rette for mindre dobbeltarbeid og en mer effektiv klagebehandling. Dette vil over tid kunne innebære redusert klagebehandlingstid, noe som selvfølgelig er positivt for både forbrukerne og de næringsdrivende, og for det offentlige vil en raskere og mer effektiv saksgang gi en mer ressurseffektiv klagebehandling.

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) []: Gode forbrukerrettigheter er avgjørende for at folk skal kjenne seg trygge når de kjøper en vare eller tjeneste. Denne proposisjonen bidrar til å øke forbrukernes rettigheter ved å rydde opp i Forbrukerrådets dobbeltrolle ved på den ene siden å skulle være forbrukernes talerør og interesseorganisasjon og på den andre siden skulle tilby nøytral mekling i klagesaker mellom forbrukere og næringsdrivende. Denne nye loven bidrar til å styrke forbrukernes tillit til Forbrukerrådet og på den måten også forbrukernes rettigheter. Forbrukerrådet har en viktig oppgave i å påvirke myndigheter og marked og gi informasjon og bistand til forbrukerne. Derfor er Kristelig Folkeparti glade for at denne lovendringen tydeliggjør Forbrukerrådets rolle overfor forbrukerne.

Denne oppryddingen gir også en mer effektiv klagebehandling og bedre samordning ettersom klagebehandlingen skal samles hos Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet skal gjennom skriftlig eller muntlig veiledning og rådgivning søke å finne fram til løsninger som partene kan godta. Det er også grunn til å tro at en mer effektiv klagebehandling kan føre til kortere saksbehandlingstid, noe som igjen gagner forbrukeren.

Vi må ha en kontinuerlig vurdering av om forbrukerregelverket er godt nok, og et skille mellom hjelper og mekler drar oss i riktig retning.

For Kristelig Folkeparti er det viktig med en lovgivning og et rammeverk som skaper trygghet når forbrukerne handler tjenester og varer, og at de vet hvor de skal henvende seg når et kjøp har gått skeis. Vi vet f.eks. at et boligkjøp kan bli et mareritt om man ikke er beskyttet av et godt lovverk. Vi vet også at ulike trekk ved samfunnsutviklingen skaper et økende behov for å styrke kunnskapen, interessene og rettighetene til forbrukerne knyttet til bærekraftig forbruk, markedsføring, bolighandel, gjeld og kreditt, i tillegg til å styrke rettighetene og personvernet i den digitale økonomien. Vi blir stadig utfordret på dette feltet, for et økende antall apper som skal gjøre hverdagen mer brukervennlig, har også en uheldig sideeffekt ved at de samlet sett kan svekke forbrukernes rettigheter og ikke minst enkeltmenneskers rett til personvern.

Jeg er glad for at vi har en samlet komité bak denne innstillingen. Det er viktig at vi står sterkt sammen på tvers av partigrensene om forbrukernes rettigheter i denne saken og i framtidige saker.

Statsråd Ida Lindtveit Røse []: Regjeringen har lagt fram forslag til en ny lov om behandlingen av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget. Loven skal regulere hele klagebehandlingsprosessen, fra forbrukeren leverer en klage til Forbrukertilsynet helt fram til avgjørelse treffes av Forbrukerklageutvalget.

Regjeringen la i januar 2019 fram beslutningen om å omstrukturere forbrukerapparatet. Klagebehandlingstilbudet som i dag ligger hos Forbrukerrådet og sekretariatet for Forbrukerklageutvalget, skal overføres til Forbrukertilsynet. Målet er å legge til rette for en mer effektiv og samordnet klagebehandling. I tillegg vil Forbrukerrådet med denne endringen rendyrkes som en interesseorganisasjon for forbrukerne. Lovforslaget legger til rette for å gjennomføre disse endringene.

Det er sentralt at det nye Forbrukertilsynet utfører tilsyn og klagebehandling på en effektiv og tillitsskapende måte. Forbrukertilsynet er etter min vurdering nærmest til å vurdere hvilke effektiviseringstiltak som fungerer, samtidig som tilliten og rettssikkerheten i klagebehandlingen ivaretas. Regjeringen foreslår derfor ikke å lovregulere den interne organiseringen av Forbrukertilsynet, men vil i stedet følge tett med på organiseringen gjennom styringsdialogen med tilsynet.

Regjeringen foreslår at gjeldende klagebehandlingsregler for meklingen videreføres i den nye forbrukerklageloven. Regjeringen foreslår imidlertid enkelte lovendringer for klagebehandlingen i Forbrukerklageutvalget. Regjeringen foreslår også å endre reglene for Forbrukerklageutvalgets forkynning av klage og vedtak og reglene for beregning av fristen for å bringe en sak fra Forbrukerklageutvalget til tingretten. Samlet vil disse endringene bidra til raskere og mer effektiv klagebehandling.

Omorganiseringen av forbrukerapparatet skal iverksettes 1. januar 2021. Da skal det nye Forbrukertilsynet være på plass i nye lokaler i Grenland. Virksomhetene er i en ekstra krevende situasjon som følge av koronaepidemien, men vi ligger foreløpig an til å overholde tidsplanen for omorganiseringen. Når omorganiseringen er ferdigstilt, vil vi stå igjen med et mer effektivt og kraftfullt forbrukerapparat med mer avklarte roller mellom virksomhetene. Med den nye organiseringen vil forbrukerapparatet være godt rustet til å beskytte forbrukernes interesser i tiden framover.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11.

Votering, se voteringskapittel

Stortinget tar nå en pause, og det blir votering kl. 15.

Stortinget tok pause i forhandlingene kl. 13.33.

-----

Stortinget gjenopptok forhandlingene kl. 15.

President: Tone Wilhelmsen Trøen