Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Prop. 55 L (2019-2020), Innst. 320 L (2019-2020), Lovvedtak 131 (2019-2020)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 24. april kl. 23.59.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 320 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven). Loven viderefører i stor grad gjeldende rett, men inneholder enkelte endringer som følge av at klagebehandlingen av forbrukersaker samles i Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynets faglige uavhengighet i klagebehandlingen lovfestes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020