Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Prop. 97 L (2019-2020), Innst. 309 L (2019-2020), Lovvedtak 129 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 309 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å endre barneloven slik at farskap kan erklæres digitalt, uten personlig frammøte, forutsatt at barnet er født i Norge. Dagens ordning med personlig frammøte og erklæring på papir opprettholdes i nærmere bestemte tilfeller.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020