Stortinget - Møte fredag den 14. desember 2018

Dato: 14.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 19 (2018–2019), jf. Innst. 93 L (2018–2019) og Prop. 12 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 3 [14:07:13]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 19 (2018–2019), jf. Innst. 93 L (2018–2019) og Prop. 12 L (2018–2019))