Stortinget - Møte fredag den 14. desember 2018

Dato: 14.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Liv Kari Eskeland, Bjørnar Moxnes, Stefan Heggelund, Carl-Erik Grimstad og den møtende vararepresentant Renate Sølversen, som har vært permitterte, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Hordaland fylke, Linda Monsen Merkesdal, tar nå sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om at den innvilgede permisjon for representanten Else-May Botten 10.–14. desember endres til sykepermisjon fra og med 14. desember og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentant Anne Kristin Bryne innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Anne Kristin Bryne er til stede og vil ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at Stortingets møte i dag – om nødvendig – fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet.