Stortinget - Møte tirsdag den 28. mai 2019

Dato: 28.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 59 (2018–2019), jf. Innst. 250 L (2018–2019) og Prop. 49 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 11 [20:48:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i skipsarbeidsloven mv. (Lovvedtak 59 (2018–2019), jf. Innst. 250 L (2018–2019) og Prop. 49 LS (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Tone Wilhelmsen Trøen gjeninntok presidentplassen før voteringen.