Stortinget - Møte tirsdag den 28. mai 2019

Dato: 28.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Kari Henriksen, Abid Q. Raja, Åsmund Aukrust, Torill Eidsheim, Else-May Botten Norderhus, Fredric Holen Bjørdal, Eirik Sivertsen, Jonny Finstad, Siv Mossleth, Guri Melby og Lene Westgaard-Halle, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende vararepresentanter tar nå sete:

For Buskerud fylke: Anne Sandum

For Sør-Trøndelag: Kristian Torve

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Marianne Haukland fra og med 28. mai og inntil videre

  • fra representanten Une Bastholm om sykepermisjon fra og med 28. mai og inntil videre

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Oslo, Per Espen Stoknes, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Une Bastholms permisjon av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentantene Vetle Langedahl, for Finnmark fylke, og Kristoffer Robin Haug, for Oslo, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Vetle Langedahl og Kristoffer Robin Haug er til stede og vil ta sete.

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger meddelelse om at den innvilgede foreldrepermisjon for representanten Tina Bru i tiden fra og med 23. oktober 2018 til og med 17. juni 2019 endres til å gjelde til og med 10. juni 2019.

– Denne meddelelsen tas til etterretning.

Statsråd Siv Jensen overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Geir Pollestad vil fremsette et representantforslag.

Geir Pollestad (Sp) []: På vegner av meg sjølv vil eg leggja fram eit representantforslag om ei ekstern gransking av Mattilsynet. Eg ber om at forslaget vert behandla etter § 39 andre ledd bokstav c i Stortingets forretningsorden.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette et representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: Jeg vil fremme et forslag om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå Svein Roald Hansen og Kari Henriksen. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Roald Hansen og Kari Henriksen anses enstemmig valgt som settepresidenter for dagens møte.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget datert 24. mai 2019:

«Endringer blant statssekretærene.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mai 2019 kl. 11.00 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statssekretær Torkil Åmland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Advokat Kristoffer Sivertsen utnevnes til statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Endringene skjer med virkning fra 24. mai 2019 kl. 12.00.»

Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.