Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Innst. 471 S (2016–2017), jf. Prop. 133 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 9 [11:14:41]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen–Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2 (Innst. 471 S (2016–2017), jf. Prop. 133 S (2016–2017))