Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 37 [01:02:19]

Referat

 • 1. (401) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid) (Lovvedtak 93 (2016–2017))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) (Lovvedtak 114 (2016–2017))

  • 3. lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (Lovvedtak 113 (2016–2017))

  • 4. lov om endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen) (Lovvedtak 94 (2016–2017))

  • 5. lov om endringer i barnevernloven (barnevernsreform) (Lovvedtak 102 (2016–2017))

  • 6. lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven) (Lovvedtak 103 (2016–2017))

  • 7. lov om adopsjon (adopsjonsloven) (Lovvedtak 104 (2016–2017))

  • 8. lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) (Lovvedtak 105 (2016–2017))

  • 9. lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) (Lovvedtak 117 (2016–2017))

  • 10. lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) (Lovvedtak 118 (2016–2017))

  • 11. lov om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) (Lovvedtak 98 (2016–2017))

  • 12. lov om endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.) (Lovvedtak 109 (2016–2017))

  • 13. lov om endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) (Lovvedtak 110 (2016–2017))

  • 14. lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) (Lovvedtak 108 (2016–2017))

  • 15. lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Lovvedtak 92 (2016–2017))

  • 16. lov om endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) (Lovvedtak 111 (2016–2017))

  • 17. lov om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen) (Lovvedtak 87 (2016–2017))

  • 18. lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten) (Lovvedtak 88 (2016–2017))

  • 19. lov om klimamål (klimaloven) (Lovvedtak 95 (2016–2017))

  • 20. lov om endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing) (Lovvedtak 96 (2016–2017))

  • 21. lov om endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom) (Lovvedtak 90 (2016–2017))

  • 22. lov om endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) (Lovvedtak 89 (2016–2017))

  • 23. lov om overføring av ansvar for kollektivtransport (Lovvedtak 107 (2016–2017))

  • 24. lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) (Lovvedtak 91 (2016–2017))

  • 25. lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) (Lovvedtak 106 (2016–2017))

  • 26. lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) (Lovvedtak 115 (2016–2017))

  • 27. lov om endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.) (Lovvedtak 101 (2016–2017))

  • 28. lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) (Lovvedtak 55 (2016–2017))

  • 29. lov om endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m) (Lovvedtak 100 (2016–2017))

  • 30. lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) (Lovvedtak 99 (2016–2017))

  • 31. lov om endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt) (Lovvedtak 120 (2016–2017))

  • 32. lov om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.) (Lovvedtak 112 (2016–2017))

  • 33. lov om endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet) (Lovvedtak 97 (2016–2017))

  • 34. lov om endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane) (Lovvedtak 83 (2016–2017))

 • – er sanksjonert under 16. juni 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (402) Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon) (Prop. 151 L (2016–2017))

 • 3. (403) Eksport av norske velferdsytelser (Meld. St. 40 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (404) Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 41 (2016–2017))

 • 5. (405) Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) (Prop. 148 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (406) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) (Prop. 150 L (2016–2017))

 • 7. (407) Evaluering av bioteknologiloven (Meld. St. 39 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (408) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) (Prop. 154 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9. (409) Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) (Prop. 149 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10. (410) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Olaug V. Bollestad om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge (Dokument 8:150 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11. (411) Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (Prop. 152 L (2016–2017))

 • 12. (412) Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.) (Prop. 155 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13. (413) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) (Prop. 153 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.