Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Innst. 490 S (2016–2017), jf. Prop. 147 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 15 [19:56:42]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Innst. 490 S (2016–2017), jf. Prop. 147 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 15.