Stortinget - Møte tirsdag den 10. januar 2017

Dato: 10.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Sak nr. 3 [11:15:07]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid (Innst. 121 S (2016–2017), jf. Meld. St. 5 (2016–2017))