Stortinget - Møte tirsdag den 10. januar 2017

Dato: 10.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Da dette er første møte i det nye året, vil presidenten benytte anledningen til å ønske representantene, regjeringens medlemmer og alle andre som har sitt virke knyttet til Stortinget, et riktig godt nytt år!

On the gallery today we have a guest from Canada, Speaker of the House of Commons, the Honourable Geoff Regan. The Speaker is on an official visit to Norway, and the discussions among us cover issues such as Arctic cooperation, energy and trade.

Thank you again for visiting Norway, a visit which improves the already strong relationship between our two parliaments and our two countries.

(Applaus fra salen)

Representanten Øyvind Korsberg, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Buskerud fylke: Tone Heimdal Brataas

  • For Oppland fylke: Ivar Odnes

  • For Rogaland fylke: Øystein Langholm Hansen

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Knut Storberget fra og med 10. januar og inntil videre.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Hedmark fylke, Lasse Juliussen, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut Storbergets permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentant innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Hedmark fylke: Thor Lillehovde

Presidenten: Thor Lillehovde er til stede og vil ta sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 20. desember 2016:

«Endringer blant statsrådene og statssekretærene

I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 20. desember 2016 kl. 1600 er bestemt:

Statsrådene Elisabeth Vik Aspaker, Anders Anundsen og Tord Lien gis avskjed i nåde.

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen utnevnes til statsråd og overtar styret av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet. Bakke-Jensen overtar som Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål. Bakke-Jensen bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende.

Ordfører Terje Søviknes utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen utnevnes til statsråd og overtar styret av Justis- og beredskapsdepartementet. Det gjøres ingen endringer i ansvarsdelingen med innvandrings- og integreringsministeren.

Statssekretærene André Rajan Kolve, Per-Willy Trudvang Amundsen, Ove André Vanebo, Gjermund Hagesæter og Hanne Caroline Simonsen Iversen gis avskjed i nåde fra sine embeter.

Statssekretær Elsbeth Tronstad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Elisabeth Vik Aspaker og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Bent Høie og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.

Statssekretærene Kjell-Børge Freiberg og Ingvil Smines Tybring-Gjedde gis avskjed i nåde som statssekretærer for statsråd Tord Lien og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Terje Søviknes i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per-Willy Trudvang Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Politisk rådgiver Toril Charlotte Ulleberg Reynolds og politisk rådgiver Anette Carnarius Elseth utnevnes til statssekretærer for statsråd Per-Willy Trudvang Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Gruppeleder Bjørnar Laabak utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Assisterende daglig leder Frode Gaasland Hestnes utnevnes til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet, med virkning fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Politisk rådgiver Morten Bakke utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 20. desember 2016 kl. 1800, med mindre annet er særskilt nevnt.»

Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Statsrådskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning:

De tidligere medlemmene av regjeringen, Elisabeth Vik Aspaker og Anders Anundsen, og tidligere statssekretær Gjermund Hagesæter har tatt sete som representanter.

Første vararepresentant for Finnmark fylke, Laila Davidsen, har tatt sete som representant i den tid representanten Frank Bakke-Jensen er medlem av regjeringen.

Representanten Heikki Eidsvoll Holmås vil framsette et representantforslag.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad og meg selv har jeg den ære å framsette et forslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.