Stortinget - Møte tirsdag den 10. januar 2017

Dato: 10.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:38]

  Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001–2014

 • Sak nr. 2 [11:11:09]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 (Innst. 120 S (2016–2017), jf. Prop. 16 S (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [11:15:07]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid (Innst. 121 S (2016–2017), jf. Meld. St. 5 (2016–2017))

 • Sak nr. 4 [11:15:18]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2015–1. halvår 2016 (Innst. 119 S (2016–2017), jf. Dokument 20 (2015–2016))

 • Sak nr. 5 [11:15:33]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015–16. september 2016 (Innst. 52 S (2016–2017), jf. Dokument 19 (2015–2016))

 • Sak nr. 6 [12:43:07]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn (Innst. 108 S (2016–2017), jf. Dokument 8:9 S (2016–2017))

 • Sak nr. 7 [13:20:59]

  Innstilling fra næringskomiteen om Pelsdyrnæringen (Innst. 151 S (2016-2017), jf. Meld. St. 8 (2016-2017))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.45.