Stortinget - Møte tirsdag den 10. januar 2017

Dato: 10.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [14:44:08]

Referat

 • 1. (115) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene) (Lovvedtak 31 (2016–2017))

  2. lov om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.) (Lovvedtak 32 (2016–2017))

  3. lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) (Lovvedtak 33 (2016–2017))

  4. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) (Lovvedtak 34 (2016–2017))

  5. lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) (Lovvedtak 35 (2016–2017))

  6. lov om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) (Lovvedtak 36 (2016–2017))

  7. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 37 (2016–2017))

  8. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 38 (2016–2017))

  9. lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven) (Lovvedtak 39 (2016–2017))

  10. lov om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) (Lovvedtak 40 (2016–2017))

  11. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 41 (2016–2017))

  12. lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 42 (2016–2017))

  13. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 43 (2016–2017))

  14. lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven (Lovvedtak 44 (2016–2017))

  15. lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) (Lovvedtak 45 (2016–2017))

  16. lov om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) (Lovvedtak 46 (2016–2017))

  17. lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) (Lovvedtak 47 (2016–2017))

  18. lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier (Lovvedtak 48 (2016–2017))

  19. lov om endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel) (Lovvedtak 30 (2016–2017))

  20. lov om endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser) (Lovvedtak 29 (2016–2017))

  21. lov om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) (Lovvedtak 27 (2016–2017))

  – er sanksjonert under 20. desember 2016

 • 2. (116) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 115 og 116 vedlegges protokollen.

 • 3. (117) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten (Dokument 8:31 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (118) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Terje Breivik, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen, Ruth Grung og Torgeir Micaelsen om endringer i sprøyteromsordningen med lokaler for injeksjon av narkotika (Dokument 8:28 S (2016–2017))

 • 5. (119) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorid Holstad Nordmelan, Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Freddy de Ruiter og Tove Karoline Knutsen om lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner (Dokument 8:29 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 118 og 119 sendes helse- og omsorgskomiteen

 • 6. (120) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et løft for dyrevelferden i Norge (Dokument 8:32 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Da er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.