Stortinget - Møte mandag den 1. juni 2015 kl. 12

Dato: 01.06.2015

Sak nr. 8 [16:58:03]

Interpellasjon fra representanten Michael Tetzschner til justis- og beredskapsministeren:
«Ifølge oppslaget i Aftenposten den 2. mai i år er sikkerhetssituasjonen ved Oslo Sentralstasjon meget bekymringsfull. Det hevdes at politiet over lengre tid ikke har prioritert området, at det er utrygt for publikum å ferdes der og at vekterne rapporterer om daglige ran og voldsepisoder. Oslo Sentralstasjon er også et trafikknutepunkt for illegale ankomster til landet og er dessuten blitt et vanlig tilholdssted for voldelige ungdomsgjenger, særlig i helgene. Dette er nå en vanskelig situasjon for både publikum og vektere som ikke har politimyndighet.
Hvordan ser statsråden på stasjonering av politi på Oslo Sentralstasjon på varig basis?»

Talere

Michael Tetzschner (H) [16:58:52]: Interpellasjonen er stilt på bakgrunn av et urovekkende oppslag i Aftenposten den 2. mai, som det også var referert noe fra i interpellasjonsteksten. Man kan utdype det ytterligere ved å si at pressen har omtalt at vektere ukentlig blir sparket, slått og spyttet på, at ifølge Rom Eiendom har problemet med voldelige ungdomsgjenger økt kraftig de siste årene, og at man generelt mener at disse voldelige ungdomsgjengene gjør området utrygt, ikke minst i helgene.

Overvåkingsvideoer fra april viser hvordan ungdom slåss for åpen scene på Oslo Sentralstasjon. Enkelte er blitt pisket med belter, mens andre er slått i hodet. Videoene viser også ran ved høylys dag. Vekterloggen viser at vektere ukentlig utsettes for vold og trusler, og noen blir også forfulgt etter arbeidstid. Ifølge loggen måtte politiet i fjor bistå vektere mer enn 300 ganger, så det er en nokså høyfrekvent foreteelse.

I helgene fungerer området som en magnet på ungdom som ikke nødvendigvis heller er hjemmehørende i Oslo, og kriminelle nøkkelpersoner ned i 16-årsalderen utgjør deler av dette miljøet. Her kan også barnevernsinnsats være aktuelt. Ungdommer ned i 12–13-årsalderen røyker sterke narkotiske midler, og ungdom har i flere tilfeller blitt ranet og utpresset av andre ungdommer for penger og mobiltelefoner. Det har i siste rapporteringsperiode vært ti pågripelser hvor det var kniv på gjerningspersonen, og noen utvalgte steder fungerer også som uformelle ungdomsklubber. Ifølge Signe Horn, som er direktør i Rom Eiendom, har ikke politiet prioritert dette på grunn av andre presserende oppgaver i området.

Nå er det slik at man kan lese i avisen at det er gjennomført forhandlinger om en ny politireform, og noe av det som har vært gjennomgangstonen der, er hvilken dekning vi skal ha i vårt langstrakte land – altså hvordan vi kan ha en viss politikraft over det hele. Her er det jo – jeg vil nær sagt si – den motsatte problemstillingen; her er stikkordet konsentrasjon, konsentrasjon av problemer, forekomst av kriminalitet, forekomst av ganske alvorlig integritetskriminalitet, omsetning av ulovlige substanser, og det er konsentrasjon av vanlige, lovlydige mennesker. 150 000 av våre medborgere følger myndighetenes oppfordring om å reise kollektivt. De har selvfølgelig en naturlig forventning om å bli beskyttet i sitt vanlige hverdagsliv, og det må også være noe av det fremste som rettsstaten bør kunne tilby vanlige, arbeidsomme borgere.

Jeg nevner også at ettersom Oslo S er innfallsport for dem som kommer fra Gardermoen, vil det også kunne være et område hvor det er meget aktuelt å foreta en nærmere sjekk av om oppholdet i Norge er lovlig, og ikke i strid med innreise- og utreisepålegg.

Jeg vil avslutte denne lille utdypingen med å spørre statsråden om ikke også statsråden ser at det kanskje ville vært et ganske viktig bidrag til å effektivisere kriminalitetsbekjempelsen å ha en fast politistasjonering på Oslo S.

Statsråd Anders Anundsen [17:03:12]: La meg først si at jeg setter pris på at representanten Tetzschner tar opp denne situasjonen, som er viktig for både Oslo-borgere og en rekke borgere som er tilreisende fra andre steder. Oslo Sentralstasjon er Norges mest trafikkerte jernbanestasjon målt i antall reisende, og det er om lag 150 000 reisende hver dag, som representanten Tetzschner selv var inne på, som går gjennom stasjonen.

Jeg har forelagt dette spørsmålet for Politidirektoratet, som igjen har innhentet opplysninger fra Oslo politidistrikt. Oslo politidistrikt opplyser at de ikke kjenner seg helt igjen i den beskrivelsen som Aftenposten gir den 2. mai 2015. Politidistriktet har også vært i kontakt med Uteseksjonen i Oslo kommune, som er av samme oppfatning. Oslo politidistrikt opplyser videre at registrerte anmeldelser innenfor kategoriene liv, legeme, helbred, ran, utpressing, grove og simple tyverier er redusert på Oslo Sentralstasjon og området rundt hittil i år sammenlignet med samme periode i 2014. Totalt sett gikk antall anmeldelser i Oslo politidistrikt ned med 13,6 pst. fra 2013 til 2014, og det var nedgang innen de aller fleste lovbruddskategorier. Det ble totalt registrert 38 712 anmeldelser for vinning – en nedgang på hele 19,1 pst. sammenlignet med 2013. I løpet av de to siste årene har det vært en nedgang på over 16 000 anmeldelser. Antall anmeldelser for ran og utpressing viste i 2014 en nedgang på om lag 42 pst. sammenlignet med 2013, dvs. ca. 412 færre anmeldelser. Det var en nedgang i både simple og grove personran.

Fra desember 2011 har det vært faste polititjenestemenn ved en egen politipost ved Oslo Sentralstasjon. Politidistriktet opplyser at om lag 30 tjenestemenn arbeider fra denne politiposten. Daglig blir stasjonen og områdene rundt patruljert av både uniformert og sivilt politi for å forebygge kriminalitet og for å opprettholde ro og orden. I tillegg gjennomføres bl.a. utlendingskontroller.

Oslo politidistrikt har etablert en tett dialog med Uteseksjonen og har jevnlig kontakt med vekterne på sentralstasjonen. Politimesteren i Oslo har iverksatt en helhetlig og langsiktig innsats opp mot alle typer kriminalitet i de åpne rusmiljøene i Oslo, i tett samarbeid med Oslo kommune og mange av de sentrale frivillige organisasjonene i byen. Oslo politidistrikts prioriterte strategiske områder er bl.a. følgende:

 • synlig og tilgjengelig politi

 • forebygge barne- og ungdomskriminalitet

 • forebygge og bekjempe kriminelle gjengstrukturer

 • forsterke innsats mot vinningskriminalitet

 • en by uten åpenlyse bruker- og omsetningssteder for narkotika

 • forebygge og bekjempe voldtekt

 • beredskap for å håndtere større hendelser

Den 4. mai 2015 deltok Oslo politidistrikt på et møte i regi av Uteseksjonen. Målet for møtet var å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene for bedre å kunne dra veksler på hverandre i arbeidet for barn og unge i Oslo sentrum. Andre deltakere var bl.a. organisasjoner som Riverside ungdomshus, Ungdomsteam bydel Gamle Oslo, SubScene, Rom Eiendom, Oslo S, Nokas vektertjenester, Sporet – Kirkens Bymisjon, ORKIS, Røde Kors, SaLTo koordinator, bydel St. Hanshaugen og Grünerløkka gateteam.

Politiet har også i samarbeid med Røde Kors dialog med vekterne ved Oslo Sentralstasjon bl.a. for å styrke deres kompetanse innen gatemegling.

Regjeringen har prioritert å øke bevilgningen til politiet de siste to årene. Oslo politidistrikt er tildelt midler til om lag 80 nye politistillinger for å kunne tilsette ferdig utdannede politistudenter fra Politihøgskolen og syv nye påtalejurister i 2015. I tillegg er det gitt bevilgning til om lag 30 nye årsverk til Oslo politidistrikt til økt politioperativ innsats på utlendingsfeltet, særlig rettet mot det åpne rusmiljøet.

Økt politibemanning er en prioritert oppgave for regjeringen. Det er et mål å nå målet om i gjennomsnitt to polititjenestemenn og -kvinner per 1 000 innbyggere i løpet av 2020. Det vil også sikre at politietaten i Oslo blir enda mer robust for fremtiden.

Som nevnt har regjeringen siden den tiltrådte, prioritert politibudsjettet. På regjeringens to budsjettår er budsjettet til politiet og påtalemyndigheten økt med om lag 1,56 mrd. kr, korrigert for pris- og lønnsvekst og inkludert merverdiavgift, bl.a. til følgende:

 • 700 nye politistillinger

 • 100 mill. kr til sivil bemanning fra 2014, som bidrar til å frigjøre politiårsverk med helårsvirkning fra 2015 på 140 mill. kr

 • 50 nye påtalejurister fordeles ut i politietaten

 • om lag 16 nye statsadvokatembeter

 • syv saksbehandlere til den høyere påtalemyndighet

I tillegg er bevilgningene økt til prioriterte områder som flere returer, sikkerhet og beredskap, IKT og igangsetting og gjennomføring av nærpolitireformen.

Regjeringen har for 2015-budsjettet innført en effektiviseringsreform som gjelder alle offentlige virksomheter, inkludert politi- og lensmannsetaten. Denne økningen har, som nevnt, også gitt Oslo politidistrikt flere ressurser, slik at distriktet kan ivareta sine oppgaver både på Oslo Sentralstasjon og andre steder i hovedstaden på en god måte.

Oslo Sentralstasjon og områdene rundt er et prioritert satsingsområde for Oslo politidistrikt. Fremover vil distriktet rette ytterligere oppmerksomhet mot dette området, ikke nødvendigvis på bakgrunn av Aftenpostens oppslag, men fordi det av de grunner som interpellanten var inne på i sitt innlegg, er viktig å sikre at personer kan ferdes trygt også på Oslo Sentralstasjon.

Michael Tetzschner (H) [17:09:24]: Jeg forstår av statsrådens svar at Politidirektoratet vurderer situasjonen noe annerledes enn det man kunne få som et representativt inntrykk ved å lese dette ene oppslaget. Jeg er selvfølgelig klar over at pressen går etter det spektakulære, men nå var jo artikkelen basert på en lengre rapporteringsperiode enn et øyeblikks gjennomgang, og den var også basert på utsagn fra dem som har sin daglige lovlige virksomhet i senteret.

Da kunne spørsmålet naturlig melde seg om man vil føre en egen logg – det kan det være at man allerede gjør – for dette området, slik at man kan forsikre seg om at kriminalitetsutviklingen er tilfredsstillende, dvs. nedadgående, noe annet ville ikke være tilfredsstillende, og at man da kunne vurdere noe sterkere tiltak mer rettet mot dette området. Jeg er selvfølgelig begeistret for alle de styrkingstiltakene som statsråden viser til, og et normtall på to, som også har vært vesentlig i debatten.

Nå kan jo dette at en etat begynner sitt svar med å si at man ikke kjenner seg igjen, selvfølgelig skyldes at man ikke har klart å gi en presis virkelighetsbeskrivelse, men det kan også skyldes at man ikke har oppholdt seg på riktig sted.

Jeg tror det er veldig viktig at vi har et politi i øyenhøyde og som er av en slik karakter at en ser det som kan være utrygt, fra de 150 000 som passerer over dette meget tette området, og at man også kan vurdere andre tiltak, f.eks. at det er noen områder som bare bør være forbeholdt reisende med gyldig billett, slik at man også kan redusere det antallet kvadratmeter som skal patruljeres.

I hvert fall bør man følge utviklingen meget nøye, og mitt spørsmål måtte jo være – hvis vi nå tenker oss at denne utviklingen fortsetter, og at det er noe i det de næringsdrivende og trafikantene opplever i et forsterket kriminalitetsbilde – hva statsråden i så fall kunne tenke seg å sette inn av tiltak.

Statsråd Anders Anundsen [17:12:21]: Som jeg forsøkte å gi uttrykk for i mitt innlegg, er det faktisk ganske mye som går riktig vei også på Oslo Sentralstasjon, selv om den typen hendelser som er referert i Aftenposten, over tid selvfølgelig viser at det fortsatt er utfordringer. Men jeg tror det er viktig å få med seg at i det store bildet gjøres det utrolig mye godt politiarbeid i Oslo politidistrikt, også for å trygge reisende.

Når det gjelder det å avgrense bestemte områder for bestemte persongrupper, f.eks. dem som har gyldig billett, osv., vil ikke det være politiets oppgave. Det er Oslo Sentralstasjon som må håndtere den logistikken og måten de ønsker å håndtere det på, og legge forholdene til rette for at det er så trygt og sikkert som mulig for de reisende. Jeg opplever at Oslo politidistrikt, iallfall, sier at samarbeidet er bra. Det møtet som jeg refererte til i mitt hovedinnlegg, var ment som et bidrag til å bedre koordineringen og samarbeidet veldig, veldig bredt fordi det er mange som er involvert i dette. Men det viser seg altså at det er en jevn nedgang i antall straffbare forhold, også ganske alvorlige straffbare forhold, blant unge i hovedstaden. Det bør også få positive resultater for den typen oppholdssteder som Oslo S er – for grupper fra byen, men også fra andre steder.

Så har Oslo politidistrikt lagt vekt på og vil fortsatt legge vekt på tilstedeværelse på Oslo sentralbanestasjon. Det vil de nødvendigvis måtte gjøre når en ser på den hendelsesrapporteringen som interpellanten har vist til. Det er også Oslo politidistrikt som må vurdere hvilke tiltak som er relevante for om nødvendig å sikre Oslo Sentralstasjon enda bedre, og sikre den nødvendige kontakten og oppfølgingen av Oslo Sentralstasjon, vekterne – og reisende, ikke minst.

Jeg har et bestemt inntrykk av at politimesteren i Oslo tar dette på det største alvor. Som jeg nevnte i mitt innlegg, er det en politipost på stedet med 30 politifolk som patruljerer området, både uniformert og sivilt. Så det er allerede en ganske stor polititilstedeværelse på Oslo S, og hvis det er behov for det, er jeg sikker på at politimesteren i Oslo kommer til å øke den tilstedeværelsen, basert på det situasjonsbildet som eventuelt utvikler seg.

Jan Bøhler (A) [17:15:23]: Jeg synes det er positivt at representanten Tetzschner har tatt opp dette temaet. Selv engasjerte jeg meg i det da jeg i desember hadde et skriftlig spørsmål til statsråden, som jeg den 15. desember fikk et svar på som lignet ganske mye på svaret i dag, med de samme hovedpoengene. Jeg må si at jeg etter å ha sett det ved selvsyn – delvis ved selvsyn, da – langt på vei er enig med Tetzschner i at det er noe ved situasjonsbeskrivelsen vi må se nærmere på. Jeg er ganske ofte, vil jeg si, innom der relativt sent på kvelden i helgene, og jeg har sjelden sett synlig politi der. Nå er det mulig at det er sivilt politi der, men jeg har altså sjelden sett synlig politi.

Det var tidligere en politipost innendørs på selve Oslo S, altså ikke på sjøsiden. Det var vel for et par–tre år siden at den ble flyttet på utsiden. Da var det i hvert fall mer synlig at det var politi i nærområdet – når det sto en merket politipost hvor de gikk ut og inn. Så det er en forskjellig virkelighetsbeskrivelse her som i hvert fall vi som er opptatt av dette som et sentralt knutepunkt i Oslo for hele landet, vil fortsette å engasjere oss i. Vekterne – jeg har besøkt dem og flere forskjellige grupper som jobber i stasjonsområdet – fortalte at de i fjor hadde 40 skader på ungdommer som måtte behandles på legevakt, i forbindelse med slagsmål og angrep, og det var mange flere tilfeller som var problematiske for dem. De hadde bortvist 10 500 i tredje kvartal i fjor, og det de sier til meg, er at det hender ganske ofte at politiet ikke kommer i tide når det oppstår situasjoner, eller at telefonen ikke blir tatt. Dette kan ikke jeg gå god for, men det er klart at det kan være sånn at hvis ungdommene forsvinner igjen etter et sammenstøt, blir det færre saker – hvis man ikke får tatt tak i det i tide, får anmeldt personer som man kan få navn på, osv. Politiet kan holde dem igjen, noe vekterne ikke kan gjøre. Det kan også være mange typer alvorlige hendelser med ungdommer som stimler sammen, det kan være mindre voldshendelser som ikke er så alvorlige at det er snakk om større straffesaker eller alvorlige straffbare forhold, men som er problematiske i et stasjonsmiljø hvor folk skal oppleve trygghet. Så det er vel noe med balansen når det gjelder hva man beskriver som episoder, hva som er alvorlig, og hva man må holde et øye med. Jeg tror nok det sitter ganske langt inne for Rom Eiendom å ta dette opp såpass sterkt offentlig som de gjør. De ønsker jo at stasjonen skal ha en positiv profil, og jeg vet at de har slitt med om de skal snakke om problemene eller ikke, for det er jo ikke noen god PR for dem og for driften av stasjonen, som de ønsker skal oppleves som et positivt sted. Jeg mener at de, iallfall sånn som jeg har fått det presentert, har tatt mange konstruktive initiativ, f.eks. gjennom samarbeid med Kirkens Bymisjon, som har et sted som heter Sporet, som også er nevnt tidligere i debatten. De har bl.a. personer ute som skal hjelpe dem som har psykiske problemer som måtte oppholde seg i området.

Jeg fikk en e-post fra Kirkens Bymisjon i fjor ved juletider, i slutten av desember, samtidig som jeg tok dette opp, hvor de beskrev at de den forrige fredagen hadde registrert 160 ungdommer som var til stede, at det kunne oppfattes som at det kunne oppstå problematiske ting, og at det var forskjellige grunner til at de oppholdt seg på stasjonsområdet over lengre tid på kvelden, som fredag kveld i det tilfellet. Det er omtrent den samme virkelighetsbeskrivelsen som Rom Eiendom har gitt når det gjelder antallet, osv.

Det er klart at Oslo kommune også må bidra. De har hatt Uteseksjonen der og vil sikkert bidra framover, så jeg mener at vi – som jeg også hører at statsråden og representanten Tetzschner sier – må fortsette å ta dette på alvor og ikke bare se på statistikken når det gjelder antall anmeldelser for alvorlig vold. Det er også en annen type miljø som det er viktig å forebygge, en annen type ansamlinger som kan være et arnested for kriminalitet og andre forhold, som vi må være veldig obs på.

Geir Inge Lien (Sp) [17:20:42]: Først vil eg takke interpellanten for å reise ei viktig problemstilling.

Oslo S er eit område der svært mange av Oslos borgarar ferdast dagleg. I tillegg til det er stasjonen det første møtet med hovudstaden for dei tilreisande. Desse to faktorane gjer at det er heilt nødvendig å bruke betydelege ressursar på tryggingstiltak i dette området av Oslo. Det må vere tiltak som bidreg til at kriminaliteten vert avverja, ikkje berre tiltak som gjer etterforskinga lettare.

Dette området i Oslo er i stor grad video-overvaka. Det gjev politiet nokre verkemiddel for å setje inn innsatsen i rett tid og på rett stad. Oslo politidistrikt har dei siste åra gjort ein betydeleg innsats for å redusere omsetninga av narkotiske stoff i området. Vi skal ikkje mange år tilbake i tid før situasjonen var særdeles problematisk i området. Oppretting av politiposten og at enkelte tenestemenn hadde arbeidskvardagen sin dedikert til å kjempe mot kriminalitet i området, har vore svært viktig. Dette viser at ein kan lykkast med målretta arbeid over tid. Ein har òg lykkast ved å heve straffenivået for lovbrot, nettopp av omsyn til det spesielle ved dette området og forholda elles. All ære til Oslo politidistrikt for det arbeidet som er gjort.

Det er tendensar til at andre kriminalitetstypar har teke over i stor grad. No ser vi hyppige valdstilfelle og oppgjer mellom ungdomsgjengar i tillegg til ulike former for vinningskriminalitet. Eigarar av bygningsmassen og vaktbransjen uttrykkjer betydeleg bekymring for området. Gjennom media vert det etterlyst eit meir synleg politi. Det ein har sett tidlegare, er at når ein set innsatsen inn gjennom prosjekt osv., gjev det raske og gode resultat. Men for at resultata skal vare over tid, trengst det ressursar og langsiktige prioriteringar. Det må vi ha i bakhovudet.

Oslo politidistrikt har mange oppgåver, og ein opplever dagleg kamp om ressursane. Men det bør vere ei politisk forventing at ein set politiet i stand til å handtere kriminaliteten ved slike nøkkelpunkt i hovudstaden. Det er viktig for at folk skal kjenne seg trygge, men òg av omsyn til allmenta og tilliten til politiet. Eit politi som er til stades og synleg, er nøkkelen til å nedkjempe kriminalitet, for hovudessensen i alt politiarbeid bør vere at ein skal vere der før kriminaliteten skjer − ikkje når han har skjedd.

Det er alvorleg når brukarar av stasjonen, tilsette og andre gjev uttrykk for at dei er engstelege for å ferdast i området. Eg forventar at statsråden har ein kontinuerleg dialog med Oslo politidistrikt for å finne ein føremålstenleg måte å utføre eit målretta arbeid på.

Presidenten: Michael Tetzschner har en taletid på inntil tre minutter.

Michael Tetzschner (H) [17:24:23]: De minuttene vil ikke bli brukt. Jeg vil benytte anledningen til å takke deltakerne for interessen for temaet ved å være med. Jeg vil bare si at vi kommer til å følge utviklingen i et område som bekymrer oss som er fra Oslo. Det bør også bekymre flere enn dem som er hjemmehørende i Oslo, fordi det er så mange mennesker som er avhengige av å kunne ferdes trygt som en vesentlig komponent i deres totale trygghetsopplevelse i løpet av en arbeidsdag.

Så skal jeg ikke oppholde statsråden mer fra det gode arbeidet, men sette strek for min del med disse ordene.

Statsråd Anders Anundsen [17:25:22]: Jeg vil takke interpellanten også for den siste hilsenen, men noe av det viktigste arbeidet til statsråden skjer i Stortinget, og derfor er jeg glad for at vi har hatt denne runden. Det er et tema som engasjerer, ikke bare representanter fra Oslo, men også langt utenfor Oslo, som interpellanten var inne på, nettopp fordi det er så mange som har Oslo Sentralstasjon som et daglig knutepunkt i forbindelse med reise til og fra arbeid, f.eks.

Men jeg har også lyst til å si at det er en sammensatt problemstilling, og det har også denne debatten vist. Det er mange aktører som er involvert, og en skal ta det på alvor når vekterne rapporterer om det omfanget av vold som er rettet mot dem. En skal ta det på alvor når en får meldinger om at politiet ikke alltid er der i tide når noe skjer, og det er viktig å ikke underdrive eller bortforklare.

Jeg er for så vidt også enig i Liens utgangspunkt, at det skal være en slags politisk forventning at en kan håndtere tryggheten ved slike trafikknutepunkt. Det er en forventning som vi har ikke bare til politiet i Oslo og Oslo Sentralstasjon, det er en forventning som vi har til politiet generelt, uavhengig av hvor i landet det måtte være.

Men det er noe jeg har lyst til å understreke. Jeg fant frem lite grann statistikk. Veldig ofte er dette gjerningsmenn som er under 18 år, og i den gruppen gikk antall straffbare forhold ned med 6,2 pst. fra 2013 til 2014. Det som kanskje er enda viktigere, rent statistisk, er at mange av disse er å anse som gjengangere, unge gjengangskriminelle, altså personer som har fire eller flere forhold bak seg. Der er det også en positiv utvikling. Tre av fire unge under 18 år med straffbare forhold i 2013 ble ikke registrert med straffbare forhold i 2014, og for disse gjengangerne er nedgangen fra 2013 til 2014 på nesten 70 pst. Det betyr at på flere områder lykkes politiet i Oslo med den innsatsen. Men det er ikke det samme som at det ikke fortsatt er et stykke vei å gå. Det er selvfølgelig politimesteren i Oslo også klar over.

Presidenten: Da er debatten i sak nr. 8 avsluttet.