Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. mars 2019

Anniken Huitfeldt

Michael Tetzschner

leder

ordfører