Stortinget - Møte tirsdag den 5. november 2019

Dato: 05.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 4 [15:02:00]

Referat

 • 1. (37) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.) (Lovvedtak 1 (2019–2020))

  • – er sanksjonert under 1. november 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (38) Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019) (Prop. 10 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (39) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni og Geir Pollestad om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn (Dokument 8:7 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (40) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser (Dokument 8:8 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (41) Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394 (Prop. 8 LS (2019–2020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt B, som sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (42) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2019

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7. (43) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen) (Prop. 7 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (44) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet (Dokument 8:6 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 9. (45) Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler) (Prop. 9 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.