Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2018

Dato: 13.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 112 S (2018–2019), jf. Prop. 16 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 4 [11:13:40]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet (Innst. 112 S (2018–2019), jf. Prop. 16 S (2018–2019))