Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2018

Dato: 13.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 95 S (2018–2019), jf. Meld. St. 5 (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 8 [18:36:45]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold (Innst. 95 S (2018–2019), jf. Meld. St. 5 (2018–2019))